ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 05-01-09

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 05-01-2009
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (7-1/26-1-2009):
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ UNION
 
      Με την υπ’αριθμ. 23/23-12-2008 ανακοίνωση της Γ.Δ.Α.Δ. (κα Αθηνά Δεσύπρη – Γεν. Δ/ντής και Αλέξανδρος Τζαδήμας – Βοηθ. Γεν. Δ/ντής της Γ.Δ.Α.Δ.) δρομολογήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προσωπικού για το έτος 2008 (από 7 έως 26 Ιανουαρίου 2009).
      Το ισχύον σύστημα εφαρμόστηκε πέρσι για πρώτη φορά. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι :
 1. Το σύστημα πλέον υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.
 2. Επιμερίζονται οι απαιτήσεις της Τράπεζας στην αξιολόγηση του Προσωπικού ανάλογα με την ιεραρχική θέση κάθε εργαζόμενου (όσο ανέρχεσαι στην ιεραρχική κλίμακα, τόσο αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας, η επίτευξη των στόχων κ.λ.π.) αλλά και ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου εργασίας του υπαλλήλου (π.χ. εργαζόμενος στο Δίκτυο ή σε Κεντροποιημένη Υπηρεσία).
 3. Αναγνωρίζεται ως υποχρέωση των προϊσταμένων οι προς τους υφιστάμενους τους υποδείξεις όχι μόνο για το πώς κρίνουν τις επιδόσεις τους, αλλά και για το πώς αυτές θα βελτιωθούν.
 4. Υπάρχει διαφάνεια στην πρόσβαση του συστήματος από το σύνολο του προσωπικού ανάλογα με το ρόλο εκάστου.
(Στο Intranet της Τράπεζας υπάρχει όλο το ως άνω υλικό)
 
Ενέργειες Αξιολογούμενου – Δικαιώματα
 
 1. Έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο που τον αφορά και αναφέρεται στην “στοχοθέτηση”, αλλά και δικαίωμα συζήτησης, διαφωνίας ή και καθοδήγησης από τον άμεσο, φυσικό του προϊστάμενο.
 2. Οφείλει και ο ίδιος να συγκεντρώνει στοιχεία, αποδεικτικά της προσφοράς του για τεκμηρίωση της όποιας διαφωνίας του.
 3. Δικαιούται να ζητά στοιχεία από τον αξιολογητή του βάσει των οποίων κρίνεται.
 4. Δικαιούται να καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τη διαφωνία του με τον αξιολογητή, αλλά και την προς τούτο επιχειρηματολογία του με όποια αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει.
 5. Πρέπει να καταχωρεί στο δελτίο και τα δικά του σχόλια για την αξιολόγηση του, πριν υπογράψει ότι “έλαβε γνώση”. Το δελτίο του πρέπει να το λαμβάνει ε κ τ υ π ω μ έ ν ο στην οριστική του μορφή με τις υπογραφές του Α’ και Β’ αξιολογητή.
 6. Αν μετά από την αξιολόγηση με τον Α’ αξιολογητή δεν μπορεί να “γεφυρωθεί” η διαφωνία του ως προς την αξιολόγηση του, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση (μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από τότε που παρέλαβε το δελτίο του) από το ιεραρχικά ανώτερο επίπεδο του Β’ αξιολογητή του. Η διαδικασία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά.
 7. Αν μέσα σε 5 ημέρες από την προσφυγή επαναξιολόγησης δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση αυτού προς τον οποίο προσέφυγε ή δεν πάρει απάντηση, τότε έχει δικαίωμα μέσα στις επόμενες 5 ημέρες να προσφύγει στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μέσω της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού για την οριστική κρίση της προσφυγής του.
 8. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνεργαστεί με το Σωματείο μας (τηλ.: 2103624278, 2103623542, 2103614465, υπεύθυνος ο Αναπλ. Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ) για τη σύνταξη του ε ν τ ύ π ο υ της προσφυγής του και τα παραπέρα βήματα παρουσίασης της στο 5μελές ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Τράπεζας στο οποίο θα μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι του Union. 
Η νέα διαδικασία αξιολόγησης δεν επηρέασε καθόλου τις βελτιώσεις του συστήματος που μέσω επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας Union – Τράπεζας πετύχαμε. Αυτές ισχύουν και τις επαναφέρουμε στη μνήμη σας:
 1. Τα δελτία συντάσσονται πλέον κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του επόμενου έτους που αφορά η αξιολόγηση και όχι το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
 2. Αυξήθηκε το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης.
 3. Για την “επικίνδυνη” ζώνη της αξιολόγησης στη γενική βαθμολογία “Ανεπαρκής” απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση των κριτών (σχόλια) σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις του δελτίου.
 4. Όσοι υπάλληλοι δεν ανήκουν σε κανένα Σωματείο Εργαζομένων της Τράπεζας εκπροσωπούνται στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας από τους δύο (2) εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου του χώρου δηλαδή το UnionEurobank.
 5. Σε περίπτωση προσφυγής για αναβαθμολόγηση του δελτίου ο υπάλληλος καταφεύγει στο ιεραρχικά ανώτερο των προϊσταμένων του επίπεδο, καταργούμενων (σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης) των επομένων επιπέδων ιεραρχίας. Αν και πάλι δεν ικανοποιηθεί, της αίτησης του επιλαμβάνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 6. Ο προσφεύγων συνάδελφος ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί αυτοπροσώπως να υποστηρίξει την προσφυγή του.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 
1.      Κανένας εργαζόμενος της Τράπεζας δεν πρέπει να μείνει αδιάφορος για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης που τον αφορά.
2.      Οι Α’ και Β’ αξιολογητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και επιεικείς στην κρίση τους αφού οι 4 τελευταίοι μήνες του 2008 έχουν επηρεαστεί από την «κρίση» στις Τράπεζες και οι «απαιτήσεις» από το Προσωπικό πρέπει να το συνεκτιμήσουν.
3.      Κάθε εργαζόμενος που ήθελε κριθεί ως “Ανεπαρκής” (βαθμός 1) πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με το Union.
4.      Η τελική και συνολική κρίση της αξιολόγησης του Προσωπικού της Τράπεζας δε θα πρέπει να “νοθευτεί” με συστήματα τύπου “πυραμίδας” (προκατασκευασμένες κατηγορίες αξιολογήσεων), γιατί έτσι δεν αδικείται μόνο ο εργαζόμενος, αλλά και η Τράπεζα δεν αντλεί τη σωστή εικόνα του Προσωπικού της, παρά την επένδυση που έκανε στο νέο σύστημα (π.χ. αν σε μια μονάδα το σύνολο του προσωπικού είναι άριστοι θα πρέπει όλοι να βαθμολογηθούν ως “εξαιρετικοί” (βαθμός 5) και όχι να ψάχνουμε ποιόν θα “ρίξουμε” πιο κάτω, για να χρησιμοποιήσουμε και τις άλλες βαθμίδες αξιολόγησης).
5.      Κάθε στέλεχος που ανήκει στο 2ο επίπεδο αξιολόγησης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με κάθε συνάδελφο που θα κάνει αίτηση επαναξιολόγησης και να μην «σνομπάρει» την διαδικασία με την εύκολη λύση της παραπομπής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                                    Στάθης Χαρίτος                         Δημήτρης Κίσσας
 

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011