Ιστορικό

1. Την 1-2-1977 ιδρύθηκε, στο εργασιακό χώρο της Τραπεζικής Επιχείρησης “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, επαγγελματικό επιχειρησιακό σωματείο, με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ”. Η δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου αυτού και του ιδρυτικού του καταστατικού έγινε με την υπ’ αριθμ. 432/1977 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας). Ο Σύλλογος άρχισε να λειτουργεί νόμιμα από 28-4-1977 (ημερομηνία εγγραφής του στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με α/α 6713 Ειδ. 1956/28-4-1977).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 16-2-1981 έγινε για πρώτη φορά τροποποίηση του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθμ. 3162/1981 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Βιβλίου Ανεγνωρισμένων Σωματείων με α/α 6713 Ειδ. 1956/21-12-1981.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 22-12-1982 έγινε για δεύτερη φορά τροποποίηση του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθμ. 604/1983 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Βιβλίου Ανεγνωρισμένων Σωματείων με α/α 6713 Ειδ. 1956/18-5-1983.

4. Την 4-10-1999 έπαυσε να υφίσταται η Τράπεζα Επιχείρηση “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, λόγω συγχώνευσης της, με απορρόφηση, από την Τραπεζική Επιχείρηση “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK Α.Ε.”, βάσει της υπ’ αριθ. Κ2-11208/4-10-199 απόφασης του κ. Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αριθ. 8065/8-10-1999.

5. Μετά την ανωτέρω εξέλιξη η τροποποίηση του καταστατικού κατέστη επιτακτική ανάγκη και για την εναρμόνιση των καταστατικών διατάξεων στα νέα επιχειρησιακά και συνδικαλιστικά δεδομένα, αλλά και για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές, εργασιακές οικονομικές, ασφαλιστικές και συνδικαλιστικές συνθήκες.

6. Το πιο κάτω παρατιθέμενο καταστατικό που αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 6713 Ειδ. 1956/18-5-1983, αποτελούμενο από πενήντα ένα (51) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, από τη Γενική Συνέλευση των μεκών της 19-12-1999 και θα ρυθμίζει τη λειτουργία και δράση του σωματείου από την ημερομηνία καταχώρησης του στην οικεία του Βιβλίου Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.