Πολιτική Απορρήτου

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Σωματείο Union Eurobank

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Το Σωματείο Εργαζομένων της Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank – Union Eurobank αντιμετωπίζει  πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση έχει σκοπό να σας εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί για τους καταστατικούς του σκοπούς.  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε κάποια απορία  με την παρούσα Ενημέρωση, μπορείτε  να μας την  κοινοποιήσετε εγγράφως στην παρακάτω δ/νση:

Σωματείο Union Eurobank

Εμμ. Μπενάκη 32 Αθήνα

Υπ΄όψιν κ. Σιδεράτου Γιάννη

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Info@unioneurobank.gr

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συγκεντρώνονται είναι: Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank, Union Eurobank, Εμμ. Μπενάκη 32 Αθήνα, Τκ:10678.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) συν. Γεωργούδη Σοφία, sgeorgoudi@unioneurobank.gr , 210-3624278.

Έννοια των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Σωματείο Union Eurobank

Το Σωματείο Union Eurobank φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Σωματείο Union Eurobank συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς άμεσα με την εγγραφή σας ή έμμεσα μέσω εξουσιοδότησης που εσείς παρέχετε για συγκεκριμένους λόγους όπως υποθέσεις που αφορούν το επικουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤΑΑΤ. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για την εγγραφή σας στο Σωματείο Union Eurobank  θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας ………στοιχεία αίτησης

Κατά την εγγραφή σας, απαγορεύεται να υποβάλετε πληροφορίες πέρα από αυτές που σας ζητούνται και  που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων που υποβάλλετε βαραίνει εσάς. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το Σωματείο  Union Eurobank επεξεργάζεται  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών του (Άρθρο 6/δ 679/2016). Όλα τα συμφέροντα των μελών αναφέρονται στους σκοπούς του Σωματείου όπως αυτοί αναγράφονται στο Καταστατικό του Σωματείου –  Άρθρο 2/2248/001

Το Σωματείο Union Eurobank συλλέγει και επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους και συγκεκριμένα:

α) για το χρονικό διάστημα όπου το υποκείμενο είναι μέλος του Σωματείου

β) σε περιπτώσεις που προβλέπεται η διατήρησή τους από το Νόμο 1264/82 Άρθρο 3 και του Καταστατικού του Σωματείου Άρθρο 12 /2248/001 όπως  Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρακτικών συνεδριάσεων Διοίκησης, Ταμείου ,πρακτικών διαλογής ψηφοδελτίων , ανακήρυξης επιτυχόντων εκλογών .

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Σωματείο Union Eurobank διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Χρησιμοποιούνται  τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούνται  κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατευθούν  τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από προσωπικό που λειτουργεί εντός του Σωματείου Union Eurobank και εργάζεται για την Eurobank.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Σωματείο Union Eurobank, η Τράπεζα Eurobank, τα όργανα καθώς και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Ανώτερης Βαθμίδας με τις οποίες υπάρχει Οργανωτική Σύνδεση (Καταστατικό – Άρθρο 42/2248/001 περί Οργανωτικής σύνδεσης και υπαγωγής του Σωματείου σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ανώτερης βαθμίδας). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ελέγχεται κατά περίπτωση και βάσει του  Άρθρου 6/4-α &  Άρθρου 7/β 679/2016 η νομιμότητα της επεξεργασίας και ζητείται (όπου χρειάζεται) εκ νέου η συγκατάθεση για την συγκεκριμένη επεξεργασία.

Το Σωματείο Union Eurobank διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας

Δικαιούστε, μετά από έγγραφο αίτημά σας στο e-mail info@Unioneurobank.gr, να ενημερώνεστε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία η όχι. Εφόσον συμβαίνει αυτό, δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 2106475628

email contact@dpa.gr

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, θα ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]