Προβλήματα λειτουργίας ΤΑΥΤΕΚΩ (Σχετ.2)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

 

Κοιν.: 1. Γενική Γραμματεία Γ.Γ.Κ.Α.

κα Αθηνά Δρέττα

2. Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ

κ. Χρήστο Μπουρσανίδη

 

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας ΤΑΥΤΕΚΩ που αφορούν τον Τομέα Ασθενείας

Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές

και Άλλων Τραπεζών.

 

 

Τα δεδομένα

Ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως (σήμερα Alpha Bank), Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελεί το πρώην Ταμείο Υγείας ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ, όπως αυτό είχε συσταθεί με το Ν. 271/1976 (Φ.Ε.Κ. 48/1976, τ. Α’) και διευρυνθεί με τους ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους των Τραπεζών: Εργασίας, Πειραιώς, Επενδύσεων, Αττικής, Κρήτης, Επαγγελματικής Πίστεως, Υποθηκών σύμφωνα με το Π.Δ. 445/1979 (Φ.Ε.Κ. 135/1979, τ. Α’).

Στην πορεία και με συνεχόμενες προσχωρήσεις Τραπεζών στο τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ οι Τράπεζες που είχαν ασφαλισμένο το Προσωπικό και τους Συνταξιούχους τους σε αυτό έφτασαν συνολικά τις δέκα τρεις (13).

Το Π.Δ. 418/1980 (Φ.Ε.Κ. 115/1980, τ. Α’) προβλέπει την λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου κι μάλιστα ρυθμίζει λεπτομερώς τα περί  ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ν  και   π λ η ρ ω μ ώ ν  του, μέσω των μετεχουσών στη σύνθεση του Τραπεζών (παρ. 3, 4, 5 και 6) και των λογαριασμών που αυτές τηρούν για το λόγο αυτό και αφορούν τα ασφαλισμένα μέλη εκάστης εξ αυτών, έτσι, ώστε κάθε μετέχουσα του Ταμείου Τράπεζα να διενεργεί τις εισπράξεις – πληρωμές του Ταμείου που αφορά το  δ ι κ ό  της Προσωπικό και μάλιστα χωρίς είσπραξη προμήθειας.

Το καθεστώς αυτό λειτουργεί έκτοτε και μέχρι σήμερα αδιαλείπτως, χωρίς κανένα πρόβλημα για το Ταμείο, τις μετέχουσες Τράπεζες και τα ασφαλισμένα μέλη τους.

Ενισχύθηκε δε με τον Ν. 3655/2008 σύμφωνα με τον οποίο το Ταμείο εντάχθηκε από 01/10/2008, ως αυτοτελής Τομέας στο νεοϊδρυθέν ΤΑΥΤΕΚΩ, γιατί ρητά προβλέφτηκε «η πλήρης λογιστική και οικονομική του αυτοτέλεια».

Στο υπ’ αριθμόν Γ/Φ 80000/οικ. 3185/4559/10-12-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του πρόσφατου νόμου 3863/2010, ορίζεται ότι για τις εργασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής συντάξεων και παροχών θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορέα  μ ί α  διαχειρίστρια Τράπεζα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ως άνω νόμου, χωρίς να αποκλείεται αυτή να είναι εκτός των μετεχουσών στο τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ Τραπεζών!

Είναι φανερό ότι το παραπάνω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσκρούει στις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/2008, τ. Α’) και συγκεκριμένα στο άρθρο 138, παρ. 4, που αναφέρει:

«Οι διατάξεις που ισχύουν για την τροποποίηση και συμπλήρωση των καταστατικών διατάξεων των Κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν  σ ε  ι σ χ ύ και  μ ε τ ά  την ένταξη τους στους νέους φορείς στους οποίους λειτουργούν ως Τομείς (όπως εν προκειμένω το τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ στο πλαίσιο του ΤΑΥΤΕΚΩ) ή Λογαριασμοί».

Κατά συνέπεια ισχύουν οι καταστατικές ρυθμίσεις του Τομέα Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές και Άλλων Τραπεζών που καθιέρωσε το προαναφερθέν Π.Δ. 418/1980.

Επί δε της ουσίας είναι αδιανόητο να υποχρεωθούν οι ασφαλισμένοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) οιασδήποτε Τράπεζας που μετέχει του ως άνω Τομέα Ασθενείας να ανοίξουν λογαριασμούς καταθέσεων σε μία  ά λ λ η  Τράπεζα, για να πιστώνονται, ως δικαιούχοι, τα ποσά που θα τους οφείλει το Ταμείο. Ακόμα κι αν η πίστωση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (63.000 φυσικά πρόσωπα) γίνεται κεντρικά στους λογαριασμούς που αυτοί διατηρούν στην Τράπεζα τους, η όλη διαδικασία θα έχει σημαντική χρονική υστέρηση.

Η διαχείριση αυτών των  χ ι λ ι ά δ ω ν  λογαριασμών από μία Τράπεζα σαφώς γεννά αξίωση της για είσπραξη σχετικής προμήθειας από τους δικαιούχους ασφαλισμένους που τώρα δεν την καταβάλουν στην Τράπεζα τους και επιπλέον δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων από την είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι ποσοστό επί της μισθοδοσίας ενός εκάστου των ασφαλισμένων.

Πιθανώς να οδηγήσει και σε δυσφορία τις εργοδότριες Τράπεζες εξαιτίας της διαχείρισης των εισφοροκρατήσεων (δικών τους και του Προσωπικού τους) που αυτές παρακρατούν και αποδίδουν, από μία άλλη «ανταγωνίστρια» Τράπεζα, ειδικά κατά την σημερινή δύσκολη για την ρευστότητα των Τραπεζών περίοδο…

Κυρίως όμως θα επέλθει αναστάτωση στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή των χρημάτων που δαπάνησαν για τα κρίσιμα ζητήματα της υγείας των ίδιων και των προστατευόμενων μελών τους που θα θίξουν ιδιαίτερα τους  χ α μ η λ ό μ ι σ θ ο υ ς  εξ αυτών με την αποστέρηση σημαντικού τμήματος του μισθού τους για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσου με το χρόνο εκκαθάρισης των παραστατικών ενός εκάστου από το Ταμείο, το οποίο σημειωτέον λειτουργεί με 73 αποσπασμένους υπαλλήλους των Τραπεζών οι οποίες και επιβαρύνονται με την μισθοδοσία τους.

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος που ξαφνικά δημιουργείται χωρίς λόγο σας παραθέτουμε πίνακα με τα ως άνω στοιχεία του τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημερινός Αριθμός Εγγεγραμένων Υπαλλήλων

69

 

 

Αριθμός Ασφαλισμένων

αα

Τράπεζα

Εν Ενεργεία

Συνταξιούχοι

Σύνολο

% ανά Τράπεζα

1

ALPHA BANK

13.553

10.499

24.052

38,32%

2

EUROBANK

12.833

1.204

14.037

22,37%

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7.426

772

8.198

13,06%

4

ΓΕΝΙΚΗ

3.909

1.697

5.606

8,93%

5

MARFIN EGNATIA

3.315

222

3.537

5,64%

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.011

260

2.271

3,62%

7

PROBANK

1.832

8

1.840

2,93%

8

ΣΥΝ/ΚΕΣ

1.349

4

1.353

2,16%

9

ΑΜ-ΕΧ

231

556

787

1,25%

10

PROTON

657

10

667

1,06%

11

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

247

7

254

0,40%

12

ΕΘΝ.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ

 

104

104

0,17%

13

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

56

56

0,09%

ΣΥΝΟΛΑ

47.363

15.399

62.762

100,00%

Τα αιτήματα

Α. Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Γ/Φ 80000/οικ. 3185/4559/10-12-2010 εγκυκλίου σας που αφορά το Ταμείο Υγείας των ως άνω Τραπεζών έτσι ώστε οι σχετικές συναλλαγές του ασφαλισμένου Προσωπικού τους με τις Υπηρεσίες του να συνεχίσουν να γίνονται όπως σήμερα. Το ίδιο καθεστώς να ισχύει και στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των εργοδοτριών Τραπεζών.

Πέραν των προεκτεθέντων νομικών και πρακτικών ζητημάτων που επιβάλουν την μη μεταβολή του καθεστώτος συναλλαγών στο Ταμείο μας τίθεται και ζήτημα υπέρμετρης ενίσχυσης – αν αυτό αλλάξει – μίας και μόνο Τράπεζας (διαχειρίστριας) που θα διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους 13 άλλων Τραπεζών και 63.000 ασφαλισμένων συνολικού ύψους τουλάχιστον 82 εκ. € ετησίως από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (55 εκ. €) και Προσωπικού (27 εκ. €) και ίσως του αποθεματικού που ήδη υπάρχει και ανέρχεται στα 480 εκ. €!

Κατά τη γνώμη μας προκύπτει ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού ως προς αυτό, χωρίς φυσικά πρόθεση του αρμόδιου Υπουργείου και των Υπηρεσιών του.

 

Β. Επί του ως άνω ζητήματος υπάρχει η σύμφωνη γνώμη – εξ όσων γνωρίζουμε – ό λ ω ν των Σωματείων των μετεχουσών στο Ταμείο μας Τραπεζών που επιπλέον θέτουν για λόγους οργανωτικούς, καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και αξιοποίησης του αποθεματικού που τους αφορά το αίτημα της απεμπλοκής του τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ από το ΤΑΥΤΕΚΩ προοπτική που είναι σύμφωνη με το Ν. 3655/08, ο οποίος προέβλεψε την οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του, αλλά και με την ανάγκη οικονομιών κλίμακος με την μείωση των λειτουργικών του εξόδων, τα οποία αντί να μειωθούν μετά την συγχώνευση αυξήθηκαν υπέρμετρα. Συγκεκριμένα τα λειτουργικά έξοδα του τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ σύμφωνα με πληροφορίες μας αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο κατά 1,2 εκ. €!!!

Φυσικά κι εμείς ως Σωματείο προσυπογράφουμε πλήρως το ως άνω δίκαιο και εφικτό αίτημα που μειώνει και τα έξοδα λειτουργίας του Ταμείου μας, χωρίς να δημιουργεί νέα.

 

Γ. Προς ενίσχυση του ως άνω ισχυρισμού μας σας παραθέτουμε τελευταία πληροφόρηση που διαθέτουμε σύμφωνα με την οποία το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν ανανεώνει τις συμβάσεις εργασίας ελεγκτών ιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αν και το κόστος της αμοιβής τους βαρύνει… τις Τράπεζες, που προσυπογράφουν αυτές τις συμβάσεις εργασίας και τυπικά είναι οι εργοδότες τους!

Θα προκληθεί νέα αναταραχή στους ασφαλισμένους, αν δεν δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα που ξαφνικά αναδύεται από το «πουθενά» χωρίς αυτή τη φορά ευθύνη των Τραπεζών…

Εξαιτίας αυτού του λόγου «παραλύει» η λειτουργία του Ταμείου (τ. ΤΑΑΠΤ – ΠΓΑ) σε Αθήνα (αποχωρούν οι 2 ελεγκτές ιατροί) και Θεσσαλονίκη (αποχωρούν οι 2 ελεγκτές ιατροί) και οι ασφαλισμένοι καταφεύγουν για επείγουσες περιπτώσεις στα ιατρεία του ΤΑΠ – Ο.Τ.Ε. που λειτουργούν σε άλλη περιοχή, για να εξυπηρετηθούν.

Το θέμα με τους ελεγκτές ιατρούς είχε λυθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και με τη συγκατάθεση των Τραπεζών που πλήρωναν την αμοιβή τους. Τώρα ξαναγυρνάμε πίσω και πυροδοτούμε «ανάφλεξη» αντιδράσεων σε μία τόσο δύσκολη για όλους περίοδο.

Στο κάτω-κάτω ας εφαρμοστεί ο Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ. Α’) που στο άρθρο 81, παρ. 7, εδάφιο Β’, ρητά αναφέρει: «… Το πάσης φύσεως ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους όλων των Τομέων του νέου φορέα».

Ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση του Ταμείου επιφέρει η εφαρμογή της ως άνω διάταξης, ενώ οι ασφαλισμένοι του δικού μας Τομέα Υγείας θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους ελεγκτές ιατρούς των άλλων Τομέων του ίδιου Ταμείου (ΤΑΥΤΕΚΩ) στις εγκαταστάσεις που γνωρίζουν και επί 35ετία συναλλάσσονται.

Σκεφτείτε δε το παράδοξο οι Τράπεζες να καλύπτουν το κόστος μισθοδοσίας των αποσπασμένων στο τ. ΤΑΑΠΤ – ΠΓΑ υπαλλήλων τους και το αντίστοιχο των ιατρών στο πλαίσιο του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα των ταμείων τριών (3) υπό κρατικό έλεγχο εταιρειών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΤ) δεν επιβαρύνουν τις ίδιες, αλλά καλύπτονται και από το δικό μας χρηματικό απόθεμα, γι’ αυτό και η ως άνω ανεπίτρεπτη επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου μας, κατά 1, 2 εκ. € τον τελευταίο χρόνο!

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Επειδή προέρχεστε από το χώρο μας (συνδικαλιστικός) και σας γνωρίσαμε προσωπικά επί τη ευκαιρία συνάντησης μας για το επικουρικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πιστεύουμε ότι θα βρείτε το χρόνο να επιλύσετε τα ως άνω προβλήματα με την ευθυκρισία που σας διακρίνει για να αποτραπεί άμεσα ο κίνδυνος ανώμαλης λειτουργίας του Ταμείου μας.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

Στάθης Χαρίτος                                  Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

fek17
Ανακ. Union 187/11-01-2024/Οι βλαπτικές μεταβολές του νέου ασφαλιστικού Νόμου 5078/2023-ΦΕΚ Α 211/20-12-2023 που επηρεάζουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ειδικότερα το Τ.Ε.Α. EUROBANK
aa_252863_411140_type13262
Ανακ. Union 182/14-12-2023/Κάτω τα χέρια από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης-Ηχηρή παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε.
223591
Ανακ. Union 159/25-09-2023/Αναδρομικά ΕΦΚΑ-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 2018
e-efka-768x462
Ανακ. Union 144/16-06-2023/Εισφορές ΕΦΚΑ
Kataskhnwsh_eikastiko4
Ανακ. Union 143/02-06-2023/Kατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2023-Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ
224871
Ανακ. Union 111/23-01-2023/Επικουρική Ασφάλιση νέων συναδέλφων κάτω των 35 ετών - Το νέο Ταμείο ΤΕΚΑ ή το παλιό ΕΦΚΑ;