Ασφάλιση

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992

Ημέρες ασφάλισης Ηλικία ανδρών Ηλικία γυναικών Σύνταξη Νόμοι Αλλαγές
4.500 65 60 το 2010
61 το 2011
62 το 2012
63 το 2013
64 το 2014
65 το 2015
Πλήρης 1902, 3655
4.500 60 55 το 2010 56 το 2011 57 το 2012 58 το 2013 59 το 2014 60 το 2015 Μειωμένη 1902, 3518 Μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα μέχρι το 65ο έτος
5.500 με ανήλικο παιδί 55 το 2010
57 το 2011
60 το 2012
65 το 2013
Πλήρης 1902.27.1.3δ
5.500 με ανήλικο παιδί 50 το 2010 52 το 2011 55 το 2012 60 το 2013 Μειωμένη 1902.27, 1976.12
10.000 62 το 2010
63 το 2011
63 ½ το 2012
64 το 2013
64 ½ το 2014
65 το 2015
10.000 και 57 το 2010
10.400 και 58 το 2011
10.800 και 58,5 το 2012
11.200 και 59 το 2013
11.600 και 59,5 το 2014
12.000 και 60 το 2015
Πλήρης 1902, 3655
10.000 60 10.000 και 55 το 2010 10.400 και 56 το 2011 10.800 και 56,5 το 2012 11.200 και 57 το 2013 11.600 και 57,5 το 2014 12.000 και 58 το 2015 Μειωμένη
10.500 10.500 και 58 το 2010
10.800 και 58 το 2011
11.100 και59 το 2012
11.400 και 60 το 2013
11.700 και 60 το 2014
12.000 και 60 το 2015
10.500 και 58 το 2010 10.800 και 58 το 2011 11.100 και59 το 2012 11.400 και 60 το 2013 11.700 και 60 το 2014 12.000 και 60 το 2015 Πλήρης 2556.25, 2874.32
11.100 Χωρίς όριο Χωρίς όριο Πλήρης 3029.2 Μέχρι 31.12.2010
7.500 Χωρίς όριο με ανάπηρο παιδί 67% και άνω Πλήρης 3232.5.4, 3518.61.6
7.500 Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω Πλήρης 3232.5.4, 3518.61.6

Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993

Ημέρες ασφάλισης Ηλικία ανδρών Ηλικία γυναικών Σύνταξη Νόμοι Αλλαγές
4.500 65 65 Πλήρης 2084
4.500 60 60 Μειωμένη 2084
6.000 55 με ανήλικο παιδί Πλήρης 2084.24.6 65 το 2013
6.000 65 59 με 3 παιδιά
57 με 4 παιδιά
55 με 5 παιδιά
Πλήρης 2084.24.7 Καταργείται
6.000 50 με ανήλικο παιδί Μειωμένη 2084.24.6 60 το 2013
11.100 Χωρίς όριο Χωρίς όριο Πλήρης 3029 Μέχρι 31.12.2010
12.000 60 60 Πλήρης
7.500 Χωρίς όριο με ανάπηρο παιδί 67% και άνω Πλήρης 3232
7.500 Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω Πλήρης 3232

 

Παραδείγματα Συνταξιοδότησης

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 4.500 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας θα συνταξιοδοτηθεί στα 65.

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 4.500 Η.Α.
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 31/12/2010 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 65 65 65 65 65 65 64 μεταβατική 63 μεταβατική 62 μεταβατική 61 μεταβατική 60
 1. Άνδρας εργαζόμενος με 4.400 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας θα συνταξιοδοτηθεί στα 65 με 4.500 Η.Α.

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 4.400 Η.Α.

Μέσα στο 2011 θα συμπληρώσει 4.500 Η.Α. συνεπώς με την μεταβατική διάταξη όσες συμπληρώνουν το 61ο έτος μέσα στο 2011 δικαιούνται πλήρους σύνταξης. Για τη μειωμένη σύνταξη ισχύουν τα ίδια για το 56ο. Όσες έχουν μικρότερη ηλικία θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης από τα 61 ως τα 65 και μειωμένης από τα 56 ως τα 60 με την συμπλήρωση 4.500 Η.Α. σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (5 χρόνια νωρίτερα για μειωμένη).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 5.500 Η.Α. και ανήλικο παιδί

Μόλις συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της δικαιούται μειωμένη σύνταξη, μόλις συμπληρώσει το 55ο δικαιούται πλήρη σύνταξη.

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 5.400 Η.Α. και ανήλικο παιδί
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 31/12/2010 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μολις συμπλη- ρωσει 5500 και 52 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 57 57 57 57 57 μολις συμπλη- ρωσει 5500 και 57 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500

Εφόσον κατά την συμπλήρωση των 5.500 Η.Α. το παιδί παραμένει ανήλικο

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 5.100 Η.Α. και ανήλικο παιδί
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 31/12/2010 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μολις συμπλη- ρωσει 5500 και 55 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500
ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 60 60 60 60 60 μολις συμπλη- ρωσει 5500 και 60 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500 μολις συμπλη- ρωσει 5500
 1. Άνδρας εργαζόμενος με 10.000 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας συνταξιοδοτείται στα 62. Όμως εάν κάποιος είναι σήμερα από 51 έως 55 θα έχει συμπληρώσει 12.000 Η.Α. πριν τα 62, οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση και του 60ου έτους. Επίσης, όποιος έχει σημερινή ηλικία μεγαλύτερη των 55, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για σύνταξη στα 60 με 12.000 Η.Α. Τέλος το 2012 θα έχει συμπληρώσει 10.500 Η.Α. οπότε με τις αντίστοιχες διατάξεις συνταξιοδοτείται στα 59 με 11.100 Η.Α. (ή και με αναγνώριση ΧΠΑ).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 10.000 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας συνταξιοδοτείται στα 57.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 9.800 Η.Α.

Μέσα στο 2011 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση του 63ου έτους. Όμως εάν κάποιος είναι σήμερα από 51 έως 56 θα έχει συμπληρώσει 12.000 Η.Α. πριν τα 63, οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση και του 60ου έτους. Επίσης, όποιος έχει σημερινή ηλικία μεγαλύτερη των 56, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για σύνταξη στα 60 με 12.000 Η.Α. Τέλος το 2013 θα έχει συμπληρώσει 10.500 Η.Α. οπότε με τις αντίστοιχες διατάξεις συνταξιοδοτείται στα 60 με 11.400 Η.Α. (ή και με αναγνώριση ΧΠΑ στα 58 με 10.800 Η.Α.).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 9.800 Η.Α.

Μέσα στο 2011 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 10.400 Η.Α. και του 58ου έτους. Για όσες είναι σήμερα 57 και άνω, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 10.400 Η.Α.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 9.600 Η.Α.

Μέσα στο 2012 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση του 63ου έτους και 6 μηνών. Όμως εάν κάποιος είναι σήμερα από 50 έως 55 θα έχει συμπληρώσει 12.000 Η.Α. πριν τα 63,5, οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση και του 60ου έτους. Επίσης, όποιος έχει σημερινή ηλικία μεγαλύτερη των 55, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για σύνταξη στα 60 με 12.000 Η.Α. (ή με 10.000 Η.Α. στα 63). Τέλος το 2013 θα έχει συμπληρώσει 10.500 Η.Α. οπότε με τις αντίστοιχες διατάξεις συνταξιοδοτείται στα 60 με 11.400 Η.Α. (ή και με αναγνώριση ΧΠΑ στα 58 με 10.800 Η.Α.).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 9.600 Η.Α.

Μέσα στο 2012 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 10.800 Η.Α. και του 58ου έτους και 6 μηνών. Για όσες είναι σήμερα 55 και άνω, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 10.800 Η.Α.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 9.300 Η.Α.

Μέσα στο 2013 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση του 64ου έτους. Όμως εάν κάποιος είναι σήμερα από 49 έως 55 θα έχει συμπληρώσει 12.000 Η.Α. πριν τα 64, οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση και του 60ου έτους. Επίσης, όποιος έχει σημερινή ηλικία μεγαλύτερη των 55, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για σύνταξη στα 60 με 12.000 Η.Α. (ή με 10.000 Η.Α. στα 63).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 9.300 Η.Α.

Μέσα στο 2013 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 11.200 Η.Α. και του 59ου έτους. Για όσες είναι σήμερα 54 και άνω, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 11.200 Η.Α.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 9.000 Η.Α.

Μέσα στο 2014 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση του 64ου έτους και 6 μηνών. Όμως εάν κάποιος είναι σήμερα από 48 έως 54 θα έχει συμπληρώσει 12.000 Η.Α. πριν τα 64,5, οπότε συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση και του 60ου έτους. Επίσης, όποιος έχει σημερινή ηλικία μεγαλύτερη των 54, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για σύνταξη στα 60 με 12.000 Η.Α. (ή με 10.000 Η.Α. στα 63).

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 9.000 Η.Α.

Μέσα στο 2014 θα συμπληρώσει 10.000 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 11.600 Η.Α. και του 59ου έτους και 6 μηνών. Για όσες είναι σήμερα 51 και άνω, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 11.600 Η.Α.

 1. Άνδρες – γυναίκες με 10.500 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας συνταξιοδοτείται στα 58.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 10.400 Η.Α.

Μέσα στο 2011 θα συμπληρώσει 10.500 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 10.800 Η.Α. και του 58ου έτους.

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 10.400 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας συνταξιοδοτείται στα 57.

 1. Άνδρας εργαζόμενος με 10.100 Η.Α.

Μέσα στο 2012 θα συμπληρώσει 10.500 Η.Α., συνεπώς με τη μεταβατική διάταξη θα δικαιούται σύνταξη με την συμπλήρωση 11.100 Η.Α. και του 59ου έτους. Για όσους είναι σήμερα 58 και άνω, μπορεί να συμφέρει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 11.100 Η.Α.,

 1. Γυναίκα εργαζόμενη με 10.100 Η.Α.

Ασχέτως σημερινής ηλικίας συνταξιοδοτείται στα 57.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Όλες οι σημερινές ηλικίες αφορούν συμπληρωμένα έτη την 31/12/2010

Όλες οι Η.Α. όπως έχουν την 31/12/2010

Όλες οι αναγνωρίσεις ΧΠΑ από 1/1/2011 (4 έτη), 2012 (5 έτη), 2013 (6 έτη), 2014 (7 έτη).

Τι Αλλάζει

Για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992

 1. Σύνταξη με 4.500 Η.Α. (15 έτη):

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Άνδρες 65 ετών – Γυναίκες 60 ετών για πλήρη σύνταξη

Άνδρες 60 ετών – Γυναίκες 55 ετών για μειωμένη σύνταξη

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Όσοι συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το οποίο μπορούν να ασκήσουν όποτε επιθυμούν. Από 1/1/2011 αλλάζουν τα ηλικιακά όρια των γυναικών ως εξής:

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών

Ηλικία γυναικών

Σύνταξη

4.500 (15 έτη)

65

60 το 2010

61 το 2011

62 το 2012

63 το 2013

64 το 2014

65 το 2015

Πλήρης

4.500 (15 έτη)

60

55 το 2010

56 το 2011

57 το 2012

58 το 2013

59 το 2014

60 το 2015

Μειωμένη

Μεταβατική διάταξη: εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 4.500 Η.Α. μέχρι 31/12/2010 αλλά δεν έχει το όριο ηλικίας, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την χρονιά συμπλήρωσης του 60ου έτους από τον παραπάνω πίνακα (π.χ. εάν συμπληρώσει το 60ο έτος το 2012 θα συνταξιοδοτηθεί μόλις γίνει 62 ετών).

 1. Σύνταξη γυναικών με ανήλικο παιδί και 5.500 Η.Α. (18 έτη και 4 μήνες):

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 55 ετών για πλήρη σύνταξη – 50 ετών για μειωμένη σύνταξη

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Όσες συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το οποίο μπορούν να ασκήσουν όποτε επιθυμούν. Από 1/1/2011 αλλάζουν τα ηλικιακά όρια ως εξής:

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών

Ηλικία γυναικών

Σύνταξη

5.500 (18,33 έτη) με ανήλικο παιδί

 

55 το 2010

57 το 2011

60 το 2012

65 το 2013

Πλήρης

5.500 (18,33 έτη) με ανήλικο παιδί

 

50 το 2010

52 το 2011

55 το 2012

60 το 2013

Μειωμένη

Μεταβατική διάταξη: εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τις 5.500 Η.Α. και έχει παιδί ανήλικο αλλά ηλικία μικρότερη των 55 (ή 50) θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 55 (ή 50). Εργαζόμενη που δεν έχει συμπληρώσει τα 5.500 Η.Α. μέχρι 31/12/2010 θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την χρονιά συμπλήρωσης των 5.500 Η.Α από τον παραπάνω πίνακα εφόσον τότε θα έχει ανήλικο παιδί (π.χ. εάν συμπληρώνει τα 5.500 Η.Α. το 2011 θα αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη όταν θα συμπληρώσει το 57ο έτος ή με μειωμένη στο 52ο).

 1. Σύνταξη με 10.000 Η.Α. (33 έτη και 4 μήνες):

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Άνδρες 62 ετών – Γυναίκες 57 ετών για πλήρη σύνταξη

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Όσοι συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το οποίο μπορούν να ασκήσουν όποτε επιθυμούν. Από 1/1/2011 επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Α) για τους άνδρες:

Ημέρες ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη

10.000 (33,33 έτη)

62 το 2010

63 το 2011

63,5 το 2012

64 το 2013

64,5 το 2014

65 το 2015

60

Μεταβατική διάταξη: Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει τις 10.000 Η.Α. μέχρι τις 31/12/2010 θα συνταξιοδοτηθούν με το όριο ηλικίας της χρονιάς συμπλήρωσής τους (π.χ. εργαζόμενος που συμπληρώνει 10.000 Η.Α. το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί στα 63,5).

Β) για τις γυναίκες:

Ημέρες ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη

10.000 (33,33 έτη)

10.400 (34,67 έτη)

10.800 (36 έτη)

11.200 (37,33 έτη)

11.600 (38,67 έτη)

12.000 (40 έτη)

57 το 2010

58 το 2011

58,5 το 2012

59 το 2013

59,5 το 2014

60 το 2015

55 το 2010

56 το 2011

56,5 το 2012

57 το 2013

57,5 το 2014

58 το 2015

Μεταβατική διάταξη: Όσες εργαζόμενες συμπληρώσουν τις 10.000 Η.Α. μετά το 2010 θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις της χρονιάς συμπλήρωσης (π.χ. εργαζόμενη που συμπληρώνει 10.000 Η.Α. το 2011, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58 με 10.400 Η.Α. όποτε τα συμπληρώσει).

 1. Σύνταξη με 10.500 Η.Α. (35 έτη):

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Άνδρες – Γυναίκες 58 ετών για πλήρη σύνταξη.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Όσοι συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το οποίο μπορούν να ασκήσουν όποτε επιθυμούν. Από 1/1/2011 επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών – γυναικών

Σύνταξη

10.500 (35 έτη)

10.800 (36 έτη)

11.100 (37 έτη)

11.400 (38 έτη)

11.700 (39 έτη)

12.000 (40 έτη)

58 το 2010

58 το 2011

59 το 2012

60 το 2013

60 το 2014

60 το 2015

Πλήρης

Μεταβατική διάταξη: Όσοι εργαζόμενοι συμπληρώσουν τις 10.500 Η.Α. μετά το 2010 θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις της χρονιάς συμπλήρωσης (π.χ. εργαζόμενος που συμπληρώνει 10.500 Η.Α. το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί στα 59 με 11.100 Η.Α. όποτε τα συμπληρώσει).

 1. Σύνταξη με 11.100 Η.Α. (37 έτη) χωρίς όριο ηλικίας για άνδρες – γυναίκες:

Ισχύει για όσους συμπληρώνουν τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010. Έκτοτε καταργείται.

 1. Ειδικές περιπτώσεις με αναπηρία συζύγων και παιδιών: παραμένουν ως έχουν.

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών

Ηλικία γυναικών

Σύνταξη

7.500 (25 έτη)

 

Χωρίς όριο με ανάπηρο παιδί 67% και άνω

Πλήρης

7.500 (25 έτη)

Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω

Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω

Πλήρης

Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993

 1. Σύνταξη με 4.500 Η.Α. (15 έτη)

Άνδρες – γυναίκες: 65 ετών για πλήρη σύνταξη – 60 ετών για μειωμένη σύνταξη

ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ

 1. Σύνταξη γυναικών με ανήλικο παιδί και 6.000 Η.Α. (20 έτη):

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 55 ετών για πλήρη σύνταξη – 50 ετών για μειωμένη σύνταξη

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Από 1/1/2011 αλλάζουν τα ηλικιακά όρια ως εξής :

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών

Ηλικία γυναικών

Σύνταξη

6.000 (20 έτη) με ανήλικο παιδί

 

65 το 2013

Πλήρης

6.000 (20 έτη) με ανήλικο παιδί

 

60 το 2013

Μειωμένη

 1. Σύνταξη με 11.100 Η.Α. (37 έτη) χωρίς όριο ηλικίας για άνδρες – γυναίκες: καταργείται.
 1. Σύνταξη γυναικών με ανήλικο παιδί και 6.000 Η.Α. (20 έτη) και ηλικία 59 με 3 παιδιά, 57 με 4 παιδιά, 55 με 5 παιδιά: καταργείται.
 1. Σύνταξη με 12.000 Η.Α. (40 έτη) και ηλικία 60 ετών για άνδρες – γυναίκες.
 1. Ειδικές περιπτώσεις με αναπηρία συζύγων και παιδιών: παραμένουν ως έχουν.

Ημέρες ασφάλισης

Ηλικία ανδρών

Ηλικία γυναικών

Σύνταξη

7.500 (25 έτη)

 

Χωρίς όριο με ανάπηρο παιδί 67% και άνω

Πλήρης

7.500 (25 έτη)

Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω

Χωρίς όριο με ανάπηρο σύζυγο 80% και άνω

Πλήρης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΠΟ 1/1/2011):

Πλήν του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης αναγνωρίζονται ως χρόνος ασφάλισης και οι παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (για κάθε μήνα 20% του μισθού του αιτούντος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, 30% έκπτωση από 1/1/2011-31/12/2014, 50% έκπτωση από 1/1/2015).

Β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών (για κάθε μήνα 26% του 25πλάσιου Η.Α.Ε. δηλ. ? 214,69 σήμερα).

Γ) Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας μέχρι 300 ημέρες (χωρίς εξαγορά).

Δ) Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (χωρίς εξαγορά).

Ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 600 ημέρες (για κάθε μήνα 20% του μισθού του αιτούντος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης).

ΣΤ) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής(για κάθε μήνα 26% του 25πλάσιου Η.Α.Ε. δηλ. ? 214,69 σήμερα).

Ζ) Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (για κάθε μήνα 26% του 25πλάσιου Η.Α.Ε. δηλ. ? 214,69 σήμερα).

Η) Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας λόγω κύησης και λοχείας (χωρίς εξαγορά).

Θ) Ο χρόνος απεργίας (για κάθε μήνα 20% του μισθού του αιτούντος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης).

Ι) Ο πλασματικός χρόνος 300 ημερών (1 έτος) για 1 παιδί, 900 ημερών (3 έτη) για 2 παιδιά και 1500 ημερών (5 έτη) για 3 παιδιά (χωρίς εξαγορά, μόνο για συνταξιοδότηση με 15 ή 40 έτη εργασίας).

 

Σε όσους κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων ασφάλισης μέσα στο 2011 αναγνωρίζονται σωρευτικά από όλες τις παραπάνω πηγές έως 4 έτη, για το 2012 έως 5 έτη, για το 2013 έως 6 έτη και για το 2014 και μετά 7 έτη.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EFG EUROLIFE

 • ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 3 % επί του μικτού μισθού έως τα 2.432,25 ? 10 % επί του επιπλέον ποσού
  Υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής εισφοράς του εργαζόμενου με 2%, 3% ή 4% επί του μικτού μισθού.
 • Η καταβολή των παροχών γίνεται κατά την συνταξιοδότηση ή αποχώρηση του υπαλλήλου από την Τράπεζα σε ποσοστό ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας του στην Τράπεζα (μετά τα 10 χρόνια αποδίδεται το 100%).
 • α

 

 

Διαβάστε επίσης

ΜΑΙΝ
Ανακ. Union 213 /09-06-2021/ Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Eurobank
Ανακ. Union 165 / 28-07-2020 / Πλήρης Οδοντιατρική Κάλυψη "Smile Dental Implants"