ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 / 05-07-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η Επιχειρησιακή μας Σ.Σ.Ε.

 

Α. Το ως άνω δημοσίευμα  π α ρ α π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί  ίσως από έλλειψη σωστής ενημέρωσης των συντακτών του, αφού:

 

1. Η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που υπέγραψε το Σωματείο μας δεν «προβλέπει μειώσεις μισθών 10%», όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Αντίθετα δεν θίγει ούτε κατά ένα (1) ευρώ το μισθό οιουδήποτε υπαλλήλου, πόσο μάλλον κατά 10%!!!

2. Αντίθετα η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. της 27/06/2012:

 

Ανανεώνει όλα τα κεκτημένα του χώρου απ’ οποιαδήποτε πηγή δικαίου κι αν προκύπτουν αυτά, ακόμα και από «επιχειρηματική συνήθεια» (θεσμικά, ασφαλιστικά, οικονομικά) για 2 χρόνια.

Διασφαλίζει όλες τις θέσεις εργασίας για 12 μήνες.

Ρυθμίζει ευνοϊκά τις οφειλές των υπερχρεωμένων συναδέλφων στα δανειακά προϊόντα της Τράπεζας.

Αυξάνει το μισθό κατά 15 € το μήνα σε όσους συναδέλφους αμείβονται με max το όριο των νομίμων αποδοχών.

Αίρει την επιφύλαξη της Τράπεζας (αντίστοιχη υπάρχει και σε πολλές άλλες Τράπεζες) για την ισχύ των Διαιτητικών Αποφάσεων.

(Ως γνωστόν οι δύο τελευταίες Κλαδικές Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. είναι προϊόν Διαιτητικών Αποφάσεων).

 

3. Το μοναδικό «αντάλλαγμα» που παραχωρεί μέσω της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. το Σωματείο για όλα τα ως άνω και για να αποδεχτεί το κείμενο της Σ.Σ.Ε. ο εργοδότης είναι η μείωση κάποιων ΠΑΡΟΧΩΝ (και όχι αποδοχών) που μειώνουν το κονδύλι «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» της Τράπεζας κατά 1,5% ετησίως!!!

Β. Όλα τα παραπάνω (αυτούσιο το κείμενο της Σ.Σ.Ε. με τις υπογραφές των αντισυμβαλλομένων, όπως κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας) κυκλοφόρησαν δημόσια με την υπ’ αριθ. 3/27-6-2012 ανακοίνωση του Σωματείου μας και αναρτήθηκαν στο site που διατηρεί μαζί με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για διαπραγματεύσεις της Τράπεζας, αλλά και με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ που ακολούθησαν…

 

Γ. Μετά την  ά ρ ν η σ η  του Σωματείου μας να συνυπογράψει μειώσεις επί των αποδοχών των συναδέλφων (όπως έγινε με τις Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. σε άλλες Τράπεζες) η Τράπεζα απευθύνθηκε και ζήτησε την γραπτή συγκατάθεση των υπαλλήλων της, σε μεσοσταθμική μείωση των ετησίων αποδοχών τους (σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο μισθός, το επίδομα παραγωγικότητας και το μίσθωμα του εταιρικού αυτοκινήτου) ύψους 5%-5,2%.

 

Από τις μειώσεις αυτές δεν θίγονται:

 

– Όσοι αμείβονται στο όριο των νομίμων αποδοχών.

– Όσοι αμείβονται μέχρι 1.800 € το μήνα.

 

Οι μειώσεις δεν είναι οριζόντιες, αλλά αναλογικές του ύψους των αποδοχών εκάστου και αφορούν αποδοχές που δεν προβλέπονται από Επιχειρησιακές ή Κλαδικές Σ.Σ.Ε., δηλαδή όσες κατά καιρούς  μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς  είχε χορηγήσει ο εργοδότης.

 

Η ατομική σύμβαση εργασίας εκάστου

 

Η  ε π ι φ ύ λ α ξ η  του εργοδότη ρητά ορίζεται στο «Συμφωνητικό» ότι αφορά τις ΠΑΡΟΧΕΣ και όχι τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του εργαζόμενου και μάλιστα μόνο εκείνες εκ των παροχών που «εξ ελευθεριότητας» έχει ο ίδιος χορηγήσει και όχι τις παροχές που έχουν ρυθμιστεί μέσω Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., οι οποίες ήδη έχουν ανανεωθεί με την από 27/06/2012 Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε. Κανένα νομικό πρόβλημα δεν προκύπτει από τα πιο πάνω! Αντίθετα επαναλαμβάνεται η δέσμευση του εργοδότη ότι δεν θίγεται «το συνολικό ποσό των εκάστοτε πάσης φύσεως νομίμων αποδοχών» του εργαζόμενου.

Ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής γνωρίζουν ότι η ατομική σύμβαση εργασίας κάθε μισθωτού διαμορφώνεται από κοινού στο κεφάλαιο «αμοιβή εργασίας» και από τα κατά καιρούς ισχύοντα μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων, νόμων κλπ, αλλά και από την εκάστοτε ατομική συμφωνία του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Οι επιπλέον των νομίμων αμοιβές είναι αποτέλεσμα αυτής της ατομικής συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενου (αυξήσεις πάνω από τα προβλεπόμενα στις Επιχειρησιακές ή Κλαδικές Σ.Σ.Ε., Διαιτητικές Αποφάσεις, νόμους κλπ), οπότε είναι και από συνδικαλιστική δεοντολογία πιο σωστό αυτή η ατομική συμφωνία να εφαρμοστεί και όταν υπάρχει μείωση στις αποδοχές (υπέρτερες των νομίμων) του εργαζόμενου και όχι μόνο, όταν υπάρχουν αυξήσεις σε αυτές. Πλέον αρμόδιος να το αποφασίσει αυτό είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος και όχι το Σωματείο του, η ενδεχόμενη συμφωνία του οποίου με τον εργοδότη, μέσω Σ.Σ.Ε., λειτουργεί ως  α ν α γ κ α σ τ ι κ ό  δ ί κ α ι ο  και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον εργαζόμενο…

 

Η απαίτηση το συνδικάτο να μετέχει σε μειώσεις αποδοχών εργαζομένων που το ίδιο δεν έχει ρυθμίσει είναι τουλάχιστον παράλογη!!!

 

Άλλωστε στο υφιστάμενο εσωτερικό μας δίκαιο (Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού, άρθρο 5) που ανανεώθηκε η ισχύς του με την από 27/06/2012 Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε με την Τράπεζα δεν επιτρέπει στον εργοδότη να μειώσει μονομερώς το σύνολο των αποδοχών (νόμιμες και υπέρτερες αυτών) του εργαζόμενου. Το δικαίωμα αυτό των εργαζομένων παραμένει και δεν θίγεται με την συγκατάθεση τους στην σημερινή πρόταση της Τράπεζας για αναπροσαρμογή των αποδοχών, μέσω της νέας τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας (μόνο στο ζήτημα των αποδοχών).

Στην περίπτωση μας ο εργοδότης έχει «προκαταβάλει» στον κάθε εργαζόμενο που εθελοντικά τον καλεί να συναινέσει στην μείωση των αποδοχών του, το «δίχτυ προστασίας» όλων των κεκτημένων του, μέσω των Επιχειρησιακών και Κλαδικών  Σ.Σ.Ε., αφού συνυπόγραψε την ισχύ τους μαζί μας, μέσω της προηγηθείσας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. της 27/06/2012.

 

Αν ήθελε να μην αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Σωματείο μας και τους εργαζόμενους θα κατήγγειλε, όπως έχει το δικαίωμα από το νόμο το σύνολο των Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε. με όλα τα κεκτημένα του χώρου μας και θα επέβαλε μετά την λήξη της τρίμηνης «μετενέργειας» την θέληση του χωρίς κανένα εμπόδιο μετά την κατάργηση του θεσμού του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας…

 

Ευνόητο είναι ότι το Σωματείο μας δεν άφησε μόνο του κανένα εργαζόμενο να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη το σύνολο των υπολοίπων δικαιωμάτων και συμφερόντων του που έχουν  ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί  στην ατομική του σύμβαση εργασίας, μέσω των ρυθμίσεων των κατά καιρούς Σ.Σ.Ε. που έχει υπογράψει με την Τράπεζα.

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις  ρ η τ ά  αναφέρουμε ότι τις διαπραγματευτήκαμε και τις ανανεώσαμε, μέσω της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. της 27/06/2012, στις σελ. 4, 5 και 6 της ανακοίνωσης μας Νο 3/27-6-2012 (βλ. Κεφάλαιο Ε’ «Θεσμικές ρυθμίσεις που διασώσαμε»).

Στο μοναδικό σημείο της ατομικής σύμβασης εργασίας εκάστου που δεν παρενέβη το Σωματείο ήταν αυτό που καθόριζε την μείωση των αυξήσεων των αποδοχών που  μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς  είχε χορηγήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο!!!

Θα περιμέναμε από ένα χώρο εργαζομένων όπως η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που υπέστη βίαιη, άδικη και οριζόντια μείωση αποδοχών περί το 30% σε όλους τους μισθούς του Προσωπικού, μέχρι τα 1.500 €,  έ ξ ω  από Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., άρα και χωρίς «ανταλλάγματα» υπέρ των εργαζομένων, να έχει καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων, ειδικά μετά την εφαρμογή της αντεργατικής-μνημονιακής νομοθεσίας του περασμένου Φεβρουαρίου. Αρκετοί συνάδελφοι μας (και όλα φυσικά τα μέλη του Δ.Σ.) απεργήσαμε, διαμαρτυρόμενοι για την πιο πάνω εξέλιξη στην Αγροτική Τράπεζα.

Τέλος οι πιο πάνω συνάδελφοι να μην κάνουν το «λάθος» των κατ’ επάγγελμα λασπολόγων χρεώνοντας στη νέα Επιχειρησιακή μας Σ.Σ.Ε. και το «ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ» και την «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ» που επέβαλε για όλους τους εργαζόμενους η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Νο 6/Φ.Ε.Κ. Α’ 38/28-2-2012, για να δικαιολογήσουν ανύπαρκτες μισθολογικές μειώσεις στη Σύμβαση μας ύψους… 10%!!!!

 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                         Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο
shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;
tennis
Ανακ. Union 007/07-06-2024/Πρωτάθλημα Τέννις O.T.O.E. 2024
unnamed
Ανακ. E.Y.A.E./06-06-2024/Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Σ.Ε.Ε.