ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 35 / 11-01-2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Χθες (10/01/2013) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Πληροφοριακό Δελτίο της Εθνικής Τράπεζας, επί της Δημόσιας Πρότασης της, για την εξαγορά της Eurobank.

Σήμερα (11/01/2013) δημοσιεύτηκε το ως άνω Δελτίο και το Έγγραφο Προσφοράς Μετοχών της Ε.Τ.Ε. που σηματοδοτεί την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής από την πλευρά των μετόχων της Eurobank.

Επί του θέματος αυτού αποφασίζει σήμερα και το Δ.Σ. της Eurobank που αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της Ε.Τ.Ε.

Η Τράπεζα μας διαβίβασε ολόκληρη την Δημόσια Πρόταση της Ε.Τ.Ε., αλλά το κεφάλαιο που κυρίως ενδιαφέρει τους εργαζόμενους (2.19) είναι αυτό που αναφέρει το «Επιχειρηματικό Σχέδιο του Προτείνοντος (Ε.Τ.Ε.) σχετικά με τη (νέα) Εταιρεία».

 

Τα βασικά σημεία του Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

1. Η επωνυμία της νέας Τράπεζας θα παραμείνει «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

2. Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ενεργητικό 174,2 δις €, δάνεια-απαιτήσεις κατά πελατών 113,0 δις €,

καταθέσεις 84,6 δις €.

3. Το απασχολούμενο Προσωπικό είναι:

-Στην Ε.Τ.Ε., 35.007 εργαζόμενοι (στην Τράπεζα εδώ 13.705)

-Στην Eurobank, 18.549 εργαζόμενοι (στην Τράπεζα εδώ 7.094).

4. Μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η επίτευξη συνεργειών της τάξης των 570-630 εκ. € ετησίως

(οικονομίες).

 

Τα προτεινόμενα μέτρα του Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

1. Θα κλείσει το 20% των καταστημάτων του Δικτύου των δύο Τραπεζών, δηλαδή στα 915 συνολικά

καταστήματα θα κλείσουν τα 183, επειδή υπάρχει επικάλυψη δικτύου γύρω στο 80% και

πελατολογίου γύρω στο 40%.

2. Θα κλείσει το 20% των λειτουργούντων ΑΤΜs. Από τα 2.000 ΑΤΜs των δύο Τραπεζών θα

αποσυρθούν τα 400.

3. Θα ενοποιηθούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες και τα πληροφοριακά συστήματα των δύο Τραπεζών και

θα συγχωνευτούν (πιθανά) θυγατρικές εταιρείες με ομοειδείς δραστηριότητες.

4. Θα κλείσουν περίπου το 25% των καταστημάτων των δύο Τραπεζών στην ΝΑ Ευρώπη, δηλαδή

από τα 1.080 που διαθέτουν, τα 270.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπονται  α ν ά λ ο γ ε ς  μ ε ι ώ σ ε ι ς  στο Προσωπικό και

των δύο Τραπεζών…

6. Το έργο της επιτυχούς ενοποίησης των δύο Τραπεζών θα αναλάβει ειδική ομάδα που θα

απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο Τράπεζες.

7. Οι όροι απασχόλησης του Προσωπικού θα καθορίζονται και θα πληρούν τα προβλεπόμενα στην

εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αλλαγή

στους όρους απασχόλησης να έχει την μικρότερη δυνατή κοινωνική επίπτωση.

8. Θα γίνουν παρεμβάσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης του Προσωπικού για την

αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας.

9. Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης θα γίνει με τον πλέον ευέλικτο τρόπο προς

ελαχιστοποίηση τυχόν κοινωνικών επιπτώσεων στους υπαλλήλους των δύο Τραπεζών.

10. Στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» θα βασιστεί η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής

της ενιαίας Τράπεζας. Με βάση την ίδια αρχή θα γίνει η επιλογή για την πλήρωση των άλλων

υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο Όμιλο. Οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος

Τουρκολιάς παραμένουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και στο νέο σχήμα.

 

Η θέση του Σωματείου μας

 

Το Σωματείο μας δεν αιφνιδιάστηκε από τις  δ υ σ μ ε ν ε ί ς, ως άνω εξελίξεις που θα προκαλέσουν την εύλογη ανησυχία των εργαζομένων.

Σε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Δ.Σ. έχουν επισημανθεί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι, ενώ είχαν προβλεφθεί πολλές από τις εξελίξεις που στοχοποίησαν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα με άμεσες επιπτώσεις, τόσο στην Eurobank, όσο και στο Προσωπικό της. Η εξαγορά της Τράπεζας από την Ε.Τ.Ε. και μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο που γίνεται θα έχει τις επιπτώσεις που έγκαιρα έχουμε αναλύσει στις Γενικές μας Συνελεύσεις και πρόσφατα παρουσιάσει στην Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Συνδικαλιστικών Στελεχών (“King George”, 13/10/2012), στο 2ο Σεμινάριο Συνδικαλιστικών Στελεχών (“Titania”, 24/11/2012) και στο «κόκκινο βιβλιαράκι» που εξέδωσε το Σωματείο μας «Μεταβίβαση της Επιχείρησης ΙΙ».

Αντίστοιχα έχουμε λάβει τα προσήκοντα μέτρα μας και ήδη έχουμε γνωστοποιήσει τις θέσεις/προτάσεις μας, όχι μόνο προς την Διοίκηση της Eurobank, αλλά και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε. κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, δύο (2) φορές.

Στις 16/10/2012 με γραπτό μας υπόμνημα και στις 20/11/2012 με την μεταξύ μας συνάντηση εργασίας.

Εννοείται ότι θα επανέλθουμε, όπως έχουμε συνδικαλιστική και ηθική υποχρέωση, αφού πλέον άρχισε η  α ν τ ί σ τ ρ ο φ η  μέτρηση της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών.

Περί το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών της Eurobank, να πιστοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Τράπεζας και να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της.

Στο β’ εξάμηνο του 2013 αναμένεται η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των δύο Τραπεζών και ουσιαστική έναρξη της λειτουργικής συγχώνευσης. Μέχρι τότε η Eurobank θα λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία της Ε.Τ.Ε.

 

Η απάντηση μας στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Ε.Τ.Ε.

 

Το ως άνω σχέδιο μας διαβίβασε η Τράπεζα σήμερα (11/01/2013), μόλις της κοινοποιήθηκε από την Ε.Τ.Ε.

Θέλοντας να προλάβουμε την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που θα αποφάσιζε σχετικά με την αποδοχή ή όχι της πρότασης εξαγοράς της Ε.Τ.Ε. (δεδομένα θετική κατά την γνώμη μας αφού ήδη ο μεγαλομέτοχος είχε  π ρ ο σ υ μ φ ω ν ή σ ε ι) αποστείλαμε και τις δικές μας θέσεις για τα ζητήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού που θίγει το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Ε.Τ.Ε., για να συνεκτιμηθούν στην απόφαση τους.

Τις ίδιες θέσεις αποστείλαμε και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε. κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, επειδή πολλά σημεία του «Σχεδίου» δεν διευκρινίζονται και επιδέχονται πολλών ερμηνειών.

Σας παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο που στείλαμε:

 

Παρατηρήσεις – προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων

της Τράπεζας Eurobank επί του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εθνικής Τράπεζας

σχετικού με την πρόταση της για την εξαγορά της Eurobank

1. Εκτιμούμε ότι υπάρχει περιθώριο αναθεώρησης προς τα κάτω του στόχου για το κλείσιμο καταστημάτων, μονάδων κεντρικών υπηρεσιών και θυγατρικών εταιρειών των δύο Τραπεζών, εφόσον είχε εκφραστεί η διάθεση τους για νέα επέκταση τους με την εξαγορά του Τ.Τ., ασχέτως τελικού αποτελέσματος.

2. Οι αναπόφευκτες «μειώσεις» του Προσωπικού που προβλέπει το Σχέδιο (και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους) δεν θα πρέπει να προέλθουν επ’ ουδενί μέσω απολύσεων, αλλά μέσω οικειοθελών παραιτήσεων στην βάση κινήτρων που θα αποδεχτούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

3. Ανάγκη υπάρχει για εκπόνηση και εφαρμογή νέου Κανονισμού Εργασίας στον νέο Όμιλο που θα συγκεράσει τις μεγάλες διαφορές στο εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των δύο Τραπεζών.

4. Αυτονόητο είναι ότι η μεταβίβαση της Τράπεζας Eurobank δεν θα αποτελέσει αιτία για οποιαδήποτε βλαπτική (υπηρεσιακή, οικονομική) μεταβολή του Προσωπικού της.

5. Η εξαγγελθείσα αρχή της Ε.Τ.Ε. «ο καλύτερος εκ των δύο» που αφορούσε τη νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο Όμιλο, πρέπει να ακολουθηθεί σε όλη την ιεραρχία της νέας Τράπεζας (αξιοκρατία).

6. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τη νόμιμη και δίκαιη αξίωση να γίνουν σεβαστές από τον διάδοχο εργοδότη οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουμε συνυπογράψει με την Διοίκηση της Eurobank.

7. Αιτούμεθα την παρουσία εκπροσώπου μας στην Επιτροπή ή τις Επιτροπές με μικτή σύνθεση που θα ασχοληθούν με το έργο της λειτουργικής συγχώνευσης που άπτεται κυρίως θεμάτων αφορώντων το Ανθρώπινο Δυναμικό.

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Οι περιστάσεις είναι δύσκολες.

Δεν επιτρέπουν, ούτε εφησυχασμό, ούτε πανικό!

Τα προβλήματα των εργαζομένων είναι  κ ο ι ν ά.

Ο διαχωρισμός τους ανάλογα την Τράπεζα προέλευσης αποτελεί στρατηγικό λάθος, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία.

Προσβλέπουμε στην στήριξη των προσπαθειών μας από όλους και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους.

Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, έχουμε εμπιστοσύνη στο Προσωπικό της Τράπεζας και στην δεδομένη αξία του και ελπίζουμε ότι η μεταξύ μας αλληλεγγύη και ενότητα για τον  κ ο ι ν ό  σκοπό θα είναι το κέρδος από μία δοκιμασία που πρέπει να περάσουμε με επιτυχία και θα την περάσουμε…

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank

 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

 

Στάθης Χαρίτος                               Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο
shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;
tennis
Ανακ. Union 007/07-06-2024/Πρωτάθλημα Τέννις O.T.O.E. 2024
unnamed
Ανακ. E.Y.A.E./06-06-2024/Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Σ.Ε.Ε.