ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 / 27-06-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

► Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Τράπεζας-Σωματείου

 

► Ανανέωση όλων των προηγούμενων ευνοϊκών Σ.Σ.Ε.

 

► Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας για 12 μήνες

 

► Καμία μείωση σε αυτή την Σ.Σ.Ε. των αποδοχών των εργαζομένων

 

► Ρυθμίζονται οι οφειλές του Προσωπικού προς την Τράπεζα

 

 

 

 

Α. Το πλαίσιο εντός του οποίου αποφασίσαμε

 

Με απόλυτη διαφάνεια και εγκυρότητα σας είχαμε ενημερώσει για τις κατά καιρούς «πιέσεις» που είχε δεχτεί το Σωματείο μας (έξι καταγεγραμμένες, με αρχή την 10η Μαρτίου 2011), για να συναινέσει στην μείωση του κόστους εργασίας στην Τράπεζα, όπως οι γενικότερες δυσμενείς συνθήκες επέβαλαν, αλλά και η πρακτική όλων των υπόλοιπων Τραπεζών μηδέ της Τράπεζας της Ελλάδος εξαιρουμένης είχε υποδείξει.

Αναλυτική ενημέρωση υπήρξε κατά την Γενική μας Συνέλευση (7 Απριλίου 2012), αλλά και στο τεύχος του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. που μοιράστηκε σε όλα τα μέλη μας (βλ. ανακοίνωση μας Νο 130/28-3-2012 και ειδικά στις σελ. 24 και 25).

Σε όλο το προηγούμενο διάστημα (15 μήνες) είχαμε κρατήσει ανέπαφες όλες τις αποδοχές και όλες τις παροχές, μέσω Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων. Πλέον οι λόγοι που επέβαλαν αυτές τις μειώσεις, όχι μόνο δεν εξέλιπαν, αλλά έγιναν πιο επιτακτικοί, γιατί:

• Η κρίση χρέους/ελλειμμάτων/ρευστότητας της χώρας επεκτάθηκε επικίνδυνα σε όλο το τραπεζικό σύστημα και εξελίχτηκε σε κρίση  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  προς τις Τράπεζες που δοκιμάζονται από εκροές υπεραναλήψεων και έλλειψη βασικών κεφαλαίων.

• Η εργατική νομοθεσία τροποποιήθηκε επί το δυσμενέστερο κυρίως με τον τελευταίο νόμο 4046/2012, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Π.Υ.Σ./Νο 6, Φ.Ε.Κ. Α’, 38/28-2-2012 και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας της 12/03/2012. Πλέον τα συνδικάτα είναι χωρίς υπεράσπιση, αφού καταργήθηκε ο θεσμός της Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και εφόσον καταγγελθούν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν υπογράψει με την εργοδοσία και δεν συμφωνήσουν, τότε χάνονται όλες οι κατακτήσεις των εργαζομένων και επιστρέφουμε στην ατομική διαπραγμάτευση, εκεί όπου πριν υπήρχε η συλλογική ρύθμιση με ανυπολόγιστες ζημιές για τα δικαιώματα/συμφέροντα των εργαζομένων. Το ζήτημα αυτό που έγινε γνωστό ως «κατάργηση της μετενέργειας των συμβάσεων» επιβλήθηκε από την Τρόικα, ως όρος της δανειακής σύμβασης της χώρας και κατά την γνώμη μας ήταν η βασική αιτία της κατάρρευσης της προηγούμενης, αιρετής Κυβέρνησης της.

• Στο δικό μας πεδίο ευθύνης (Τράπεζα Eurobank) μοιραία οι δυσμενείς επιπτώσεις επέδρασαν καταλυτικά κι αρνητικά, ως αποτέλεσμα της βαθειάς ύφεσης της Οικονομίας, των παρενεργειών από το P.S.I.+ και της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έτσι, ώστε, για  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  στην ιστορία της Τράπεζας, να εμφανιστούν  ζ η μ ι έ ς  για την χρήση του 2011, ύψους 5,5 δις €, που συνεχίστηκαν και για το α’ τρίμηνο του 2012 (ζημιές 236 εκ. €), παρά την κατά 4 δις €  α ν α κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η  της Τράπεζας και την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της στην Πολωνία…

Β. Η ευθύνη του Σωματείου

Σε αυτές τις συνθήκες το Σωματείο μας αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία, αλλά και ρεαλισμό, ειδικά από την 15η Ιουνίου 2012 και μετά, αφ’ ότου δηλαδή έλαβε την επίσημη πρόσκληση για διαπραγματεύσεις από την Τράπεζα με σκοπό την μεταξύ μας σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) «για λόγους πρόνοιας και διαφύλαξης των ευρύτερων συμφερόντων και δικαιωμάτων του Προσωπικού», όπως τόνιζε η Τράπεζα, η οποία δήλωνε επιπλέον, ότι: «δεν επιθυμούμε να οδηγηθούμε σε κατ’ ανάγκη διαβούλευση μαζί σας κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μονομερούς καταγγελίας όλων των Ε.Σ.Σ.Ε. που μαζί σας έχουμε υπογράψει»

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Σωματείου μας έχοντας την κατ’ αρχήν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, την σύσταση-προτροπή της Ο.Τ.Ο.Ε. (βλ. ανακοίνωση της Νο 34/20-3-2012) για υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε., το παράδειγμα άλλων σωματείων-μελών της Ο.Τ.Ο.Ε. και την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. (συνεδρίαση της 13/06/2012) προσήλθε στις διαπραγματεύσεις, που απέδωσαν τα εξής.

Γ. Η νέα Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας-Σωματείου

Υπογράψαμε νέα Ε.Σ.Σ.Ε. (Τετάρτη, 27/06/2012) με τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1. Διατηρούνται όλες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις (Τράπεζας-Σωματείου) που αφορούν οικονομικές παροχές, δηλαδή μένουν ως έχουν: Το έκτακτο επίδομα γάμου, το επίδομα τοκετού, το επίδομα γέννησης τέκνων, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, το βοήθημα πολυτέκνων γονιών, το βοήθημα γονιών με τέκνα ειδικών αναγκών, τα χρηματικά βραβεία αριστευσάντων παιδιών και υπαλλήλων της Τράπεζας.

Το ως άνω γενικό «κονδύλι» έχει ετήσιο κόστος για την Τράπεζα περί τα 15 εκ. €.

2. Διατηρούνται όλες οι κλαδικές ρυθμίσεις που αφορούν το μισθολόγιο μας (επίδομα γάμου, επίδομα πολυετίας, επίδομα ισολογισμού, ανθυγιεινό επίδομα κλπ).

 

3. Δεν θίγεται ο βασικός μισθός.

4. Δεν αλλάζει το ωράριο (εργασίας και συναλλαγών) της Ο.Τ.Ο.Ε.

5. Διασφαλίζονται τα Ασφαλιστικά Προγράμματα που πληρώνει η Τράπεζα και της κοστίζουν περί τα 20 εκ. € ετησίως:

(α) Το Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας (Medical) με την Eurolife.

(β) Η Συμπληρωματική Κάλυψη της Τράπεζας για

οδοντιατρικά/ορθοδοντικά/οφθαλμολογικά/μητρότητα.

(γ) Το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με την Eurolife.

(δ) Το Ομαδικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα των Παιδιών με την ING.

(ε) Η Ασφάλιση Ζωής με την Eurolife.

Λελογισμένες μειώσεις κόστους της Τράπεζας υπάρχουν                                                                     μόνο για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και γ’.

6. Διασφαλίζονται οι ευνοϊκοί όροι/επιτόκια κλπ για τα Προσωπικά Δάνεια προς τους εργαζόμενους, για τα αντίστοιχα Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες, που επιφέρουν ετήσιο κόστος στην Τράπεζα περί τα 7 εκ. €. Παραμένει ο χρόνος αποπληρωμής των Προσωπικών Δανείων (6 χρόνια – 72 δόσεις), όπως και το πακέτο δωρεάν συναλλαγών για το Προσωπικό (έξοδα, προμήθειες).

7. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι  δ ι ε τ ή ς,  άρα όλα τα ως άνω δεν επηρεάζονται από τις όποιες νεότερες, δυσμενείς εξελίξεις συμβούν εντός των προσεχών 24 μηνών.

8. Συμφωνήθηκε ότι και οι λελογισμένες μειώσεις που έγιναν και αφορούν τα κουπόνια φαγητού (που καταργήθηκαν) και οι μειώσεις στα ως άνω σημεία 5α’ και 5γ’ θα επανέλθουν στην προηγούμενη θέση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες (επαναφορά στην κερδοφορία της Τράπεζας).

9. Σε όλους τους συναδέλφους χορηγείται επιπλέον αυτών των αμοιβών ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ύψους δέκα πέντε (15) ευρώ το μήνα που θα προσαυξάνει τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές τους.

Κατά συνέπεια, όσοι εκ των εργαζομένων αμείβονται μόνο με τις προβλεπόμενες            ν ό μ ι μ ε ς  α π ο δ ο χ έ ς  που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών (το «κουτάκι» στο κάτω μέρος της μισθοδοσίας, που απεικονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 3227/2004) θα λάβουν μηνιαία αύξηση έως 15 €.

10. Παράλληλα με τις ως άνω ρυθμίσεις η Τράπεζα δεσμεύεται ότι σε συνεργασία που είχαμε μαζί της θα υλοποιήσει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, σε όλα τα δανειακά της προϊόντα με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους εργαζόμενους έτσι ώστε να πάρουν «ανάσα», όσοι έχουν οδηγηθεί στο στάδιο της υπερχρέωσης…

11. Το ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ έτους 2012 θα καταβληθεί μέχρι 30/06/2012, για να μείνει ανέπαφο από τις ενδεχόμενες μειώσεις επί των τακτικών αποδοχών που μονομερώς έχει χορηγήσει η Τράπεζα και επιφυλάχτηκε να επανεξετάσει εξασφαλίζοντας την συναίνεση κάθε εργαζόμενου που τον αφορά.

Δ. Σημαντική επιτυχία

Το Σωματείο μας μέσα σε αυτήν την έντονα αρνητική συγκυρία πέτυχε δύο (2) πολύ αξιόλογες ρυθμίσεις στη νέα Σ.Σ.Ε. που για τα δεδομένα  ι δ ι ω τ ι κ ή ς  Τράπεζας έχουν μεγάλη θεσμική και πρακτική αξία:

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας εκτός από όποια μείωση προέλθει από οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων ή απολύσεις για ατομικούς λόγους.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Όροι ή ρυθμίσεις προηγουμένων Κλαδικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Πρακτικών Συμφωνίας και Διαιτητικών Αποφάσεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου, που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα, καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονται από ατομικές συμβάσεις εργασίας, νόμους, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις ή εγκυκλίους της Τράπεζας και επιχειρησιακή συνήθεια, διατηρούνται σε ισχύ.

2. Στην παρούσα συμφωνία εντάσσονται και οι τυχόν νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι.

Οι πιο πάνω «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» που αποτελούν το σύνολο των δικαιωμάτων μας και των συμφερόντων μας ως τραπεζοϋπαλλήλων ως αποτέλεσμα συλλογικών ρυθμίσεων  έ λ η γ α ν  αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο τον Φεβρουάριο του 2013 ή αυτόματα μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταγγελία των Ε.Σ.Σ.Ε. από την πλευρά του εργοδότη!!

Με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε παρατείναμε για 2 χρόνια την ζωή όλων αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων για το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας.

Ε. Θεσμικές ρυθμίσεις που διασώσαμε

Εκτός από τις οικονομικές παροχές του πιο πάνω κεφαλαίου Γ’ που διασώσαμε με την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. διασώθηκαν αλώβητες όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που είχαμε πετύχει μέχρι σήμερα και εδράζονται στις προηγούμενες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στον Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού που είχαμε υπογράψει με την Τράπεζα.

Οι βασικότερες εξ αυτών (με αλφαβητική σειρά) είναι:

Άδεια αιμοδοσίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 30/04/2009)

–          Χρονική οριοθέτηση χορήγησης

Άδεια γάμου (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Αύξηση ημερών αδείας

Άδεια σχολικής παρακολούθησης τέκνων (Ε.Σ.Σ.Ε. 30/04/2009)

–          Θεσμοθέτηση αδείας

Αξιολόγηση Προσωπικού – Δικαιώματα ένστασης &  προσφυγής (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Δικαίωμα ένστασης υπαλλήλου

–          Δικαίωμα προσφυγής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Αξιολόγηση Προσωπικού – Βελτιώσεις (Ε.Σ.Σ.Ε. 05/12/2005)

–          Αλλαγή χρόνου σύνταξης

–          Διεύρυνση ημερομηνιών προσφυγής

–          Υποχρέωση πλήρους αξιολόγησης κακής βαθμολογίας

–          Κάλυψη μη μελών Σωματείου από το Union Eurobank

–          Απλοποίηση εξέτασης προσφυγών

Αποδοχές Προσωπικού (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Απαγόρευση μονομερούς μείωσης – Ανυπαρξία οικονομικής βλαπτικής μεταβολής

–          Δικαίωμα πληροφόρησης-ανάλυσης

–          Τρόπος καταβολής

Αποδοχές Προσωπικού (Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003)

–          Επέκταση χορήγησης για σοβαρή ασθένεια

Βραβεία αριστευσάντων τέκνων υπαλλήλων Τράπεζας σε χρήμα

–          Κατοχύρωση και διεύρυνση θεσμού (Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002)

–          Αύξηση χρηματικών βραβείων (Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004)

–          Επιπλέον αύξηση χρηματικών βραβείων (Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008)

Διαθεσιμότητα υπαλλήλου (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Καθορισμός παραπτωμάτων

–          Καθορισμός ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας

Λύση εργασιακής σχέσης (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Βελτίωση όρων καταγγελίας σύμβασης υπέρ υπαλλήλου – Αιτιολογημένη απόλυση

Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Υπαγωγή στον Οργανισμό όλων των Διευθυντικών Στελεχών

Πειθαρχικά παραπτώματα

–          Καταγραφή παραπτωμάτων (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

♦ Στεγαστικά Δάνεια κλαδικών Σ.Σ.Ε. Προσωπικού

–          Μείωση απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003)

–          Επιπλέον μείωση απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004)

♦ Συγγενείς υπάλληλοι

–          Πρόσληψη (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Ρύθμιση συνυπηρέτησης (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Θεσμοθέτηση πρόσληψης αριστούχων τέκνων (Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003)

Τοποθετήσεις – Καθήκοντα Προσωπικού (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Θεσμοθέτηση κριτηρίων

Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο Τράπεζας

–          Μικτή σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Θέσπιση Πειθαρχικού Συμβουλίου (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Θεσμοθέτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας προσφευγόντων υπαλλήλων (Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004)

Ωράριο εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000)

–          Αναγνώριση ωραρίου σύμφωνα με τις κλαδικές Σ.Σ.Ε.

♦ Ωράριο, διευρυμένο δέκα (10) καταστημάτων (βάρδιες)

–          Καθιέρωση γραπτής συγκατάθεσης εργαζομένου (Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006)

–          Ρύθμιση ειδικού ωραρίου Mall & Cosmos (Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006)

–          Καθιέρωση 35ωρου για εργασία και το Σάββατο (Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006)

–          Θέσπιση επιδόματος (Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006)

–          Ρύθμιση ειδικού ωραρίου 10 καταστημάτων (Ε.Σ.Σ.Ε. 14/03/2007)

–          Μείωση ωρών απασχόλησης (Ε.Σ.Σ.Ε. 14/03/2007)

–          Τροποποίηση – μείωση ειδικού ωραρίου (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

–          Αύξηση επιδόματος (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

–          Απαγόρευση ομαδικής ή ατομικής διευθέτησης χρόνου εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

–          Ρύθμιση του συνόλου των βαρδιών εργασίας – εργασίας το Σάββατο (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

–          Ενημέρωση Union Eurobank – Επιθεώρησης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

–          Λειτουργία καταστημάτων σε Εμπορικά Κέντρα (Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009)

ΣΤ. Αυτούσια η νέα Ε.Σ.Σ.Ε.

 

Σε αντίθεση με άλλους τραπεζοϋπαλληλικούς χώρους όπου ακόμα ψάχνουμε να δούμε το πρωτότυπο των συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει εμείς παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. του Σωματείου μας με την Τράπεζα, για να βγάλει κάθε εργαζόμενος τα συμπεράσματα του.

Χάριν δε της διαφάνειας αναρτήθηκαν στο site του Σωματείου μας:

(Α) Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για διαπραγματεύσεις της Τράπεζας προς το Σωματείο μας, στις 15/06/2012.

(Β) ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ που έγιναν και ολοκληρώθηκαν στις 27/06/2012.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Σωματείου μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του την Τετάρτη 27/06/2012 διαπίστωσε ότι η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.):

–          Διασώζει και κατοχυρώνει όλες τις κατακτήσεις των εργαζομένων της Τράπεζας (οικονομικές, ασφαλιστικές, θεσμικές)  που εδράζονται σε Επιχειρησιακές (Σωματείο) και Κλαδικές (Ο.Τ.Ο.Ε.) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σύμφωνα με τον κανόνα της «ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΘΥΣΙΑ»…

–          Ανακουφίζει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της υπερχρέωσης πολλών συναδέλφων και ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων.

–          Αυξάνει, κατά τι, τις αποδοχές, όσων συναδέλφων αμείβονται με το ελάχιστο των νομίμων που προβλέπουν οι κλαδικές Σ.Σ.Ε.

–          Διασφαλίζει για ένα (1) χρόνο όλες τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, μέσα σε μία τόσο ρευστή περίοδο…

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ.  ε γ κ ρ ί ν ε ι  ο μ ό φ ω ν α το κείμενο της Ε.Σ.Σ.Ε. που ακολουθεί, όπως και το σύνολο των χειρισμών του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. που κινήθηκαν εντός του πλαισίου που είχε χαράξει η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. του Σωματείου, καθ’ όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης (15 έως 27/06/2012).

Με συνεκτίμηση των μεγάλων και κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως Χώρα, ως Τραπεζικό Σύστημα και ως Τράπεζα ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση ως συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων, έτσι ώστε με την καλυτέρευση των συνθηκών να διεκδικήσουμε ξανά όσα ως εργαζόμενοι δικαιούμαστε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 

 

Διαβάστε επίσης

 ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EUROBANK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ανακ. Union 225/21-05-2024/Οι Εργαζόμενοι μίλησαν-Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας Γνώμης Προσωπικού "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"
AdobeStock_218332835-scaled
Ανακ. Union 224/17-05-2024/Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ 2024-Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων την Δευτέρα 20 Μαίου
viber_image_2024-05-13_21-54-58-306
Ανακ. Union 223/14-05-2024/Υπογράψαμε με την Διοίκηση την Κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Πρακτικών Συμφωνίας ΕUROBANK-Union Eurobank
Piraeus-Port-Plaza-PPP3-dimand
Ανακ. Ε.Υ.Α.Ε./10-05-2024/Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Ε. Eurobank στον έλεγχο των μαζικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στην Αττική
EUROBANK OMIROU
Ανακ. Union 222/10-05-2024/Παρεμβάσεις του Union προς την Διοίκηση/Α. Για την φορολόγηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2020/Β. Για την παράλειψη διανομής - οφειλόμενου - bonus στο Προσωπικό, μετά από την ευδοκίμηση της προσφυγής αναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας
Screenshot 2024-05-10 at 15-44-51 Άλμα Ζωής – Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνου Μαστού Θεσ_νίκης
Ανακ. Union 221/10-05-2024/"Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης - Συμμετοχή στο Pink Together - Κυριακή 26 Μαίου 2024