ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 26 / 19-11-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email


Αντιδρούμε στην άμεση ένταξη του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο περιεχόμενο της «διαταγής» του (Α.Π. 47284/14-11-2012)               που είναι μονομερής απόφαση

Καλούμε την Διοίκηση του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.            να σεβαστεί την νομιμότητα και να δώσει                οδηγίες για την ομαλή συνέχιση της

εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

Πρέπει να μην «ψαλλιδιστούν» οι παροχές υγείας σε χρήμα που παραμένουν στο Ταμείο μας.             Το Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. αρμόδιο να αποφασίσει

Για την αναστολή της ένταξης του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκρεμεί ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ο.Τ.Ο.Ε. που δίνει νέα δεδομένα σε μία πολύμηνη προσπάθεια της Ομοσπονδίας και των Σωματείων μελών της, για να αποφύγουμε την «πολτοποίηση» των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων που αφορούν τις καλύψεις υγείας.

Παρέμβαση άσκησε το Σωματείο μας προς την Διοίκηση του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σύμφωνα με το υπόμνημα που αυτούσιο σας παραθέτουμε για την ενημέρωση σας.

Δεν είμαστε αρμόδιοι, για να δώσουμε οδηγίες διαχείρισης των εκκρεμών και εν εξελίξει θεμάτων υγείας των συναδέλφων, ούτε σπεύδουμε να υιοθετήσουμε το περιεχόμενο των «τετελεσμένων» που επιχειρεί να φέρει το έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Α.Π. 47284/14-11-2012 από την στιγμή που υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα, αλλά και οι σοβαρές διοικητικές παραλείψεις που περιγράφουμε παρακάτω.

Θα ακολουθήσουμε την «γραμμή» της Ο.Τ.Ο.Ε. και των άλλων ενδιαφερομένων Σωματείων των εργαζομένων και αν χρειαστεί θα είναι και η μοναδική περίπτωση που θα αναζητήσουμε αστικές και ποινικές ευθύνες για ενδεχόμενη ανεπανόρθωτη βλάβη των συμφερόντων των ασφαλισμένων (εν ενεργεία – συνταξιούχων).

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΣ

Αθήνα, 16/11/2012

Α.Π.: 130

Προς: κ. Χρήστο Μπουρσανίδη

Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα

(με την παράκληση της διανομής του σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.)

 

Κοιν.: (α) Ο.Τ.Ο.Ε. (μέσω αυτής τα σωματεία-μέλη της που το αφορά)

(β) Τράπεζα Eurobank EFG

(γ) κ. Δημήτριο Μαρτίνη, Διευθυντή ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

(δ) Γεν. Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Γρ. Γεν. Διευθύντριας)

 

Θέμα: Ένταξη του κλάδου ασθενείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 804/03-05-2012 υπόμνημα μας

(β) Η ανακοίνωση Νο 164/28-11-2011 του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ/Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Με το υπ’ αριθ. 47284/14-11-2012 έγγραφο του ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί την ένταξη του εν θέματι Ταμείου μας στους κόλπους του κατ’ εφαρμογήν των Ν. 4052/2012 και 4093/2012.

 

Μάλιστα δίνει και «οδηγίες» που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου μας που όμως είναι «ανεφάρμοστες» και αντιβαίνουν προς την νομιμότητα, αφού: Εκκρεμούν οι Υπουργικές Αποφάσεις υλοποίησης των νόμων που επικαλείται το πιο πάνω έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κυρίως εκκρεμεί το βασικό κεφάλαιο του διαχωρισμού των παροχών υγείας σε χ ρ ή μ α (που μένει στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ /Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) και σε  ε ί δ ο ς  (που μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

Για το κορυφαίο αυτό ζήτημα σας έχουμε έγκαιρα αποστείλει υπόμνημα του Σωματείου μας (το α’ ως άνω σχετικό) για την πιστή τήρηση του Καταστατικού του Ταμείου μας και τις αδιάλειπτης πρακτικής του σε ό,τι αφορά την διάκριση των ως άνω παροχών που επιβάλει ο νόμος και είναι  α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή ς  σημασίας για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

 

Σας επισυνάπτουμε εκ νέου το σχετικό κείμενο, για να το λάβει υπόψη της η Επιτροπή που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. αυτό το θέμα.

 

Σας επισυνάπτουμε επιπλέον (βλ. σχετικό β’)  ε ν ι σ χ υ τ ι κ ό  των απόψεων μας έγγραφο του ίδιου του Ταμείου μας που υπογράφει ο τότε Διευθυντής του κ. Ν. Κωνσταντουδάκης με ρητή αναφορά στον κωδικό δαπανών 0689 των λοιπών παροχών ασθενείας σ ε  χ ρ ή μ α, όπως π.χ. το επίδομα λουτροθεραπείας, τα έξοδα συμπαράστασης, τα αναπηρικά βοηθητικά όργανα, συσκευές C PAP, ενοίκιο συμπυκνωτή οξυγόνου, διαφορά αναλώσιμα (σύριγγες, ενέσεις, ταινίες σακχάρου, υγρά φακών επαφής, πάνες, υποσέντονα μιας χρήσης κλπ), ειδική διατροφή κλπ.

 

Θεωρούμε ότι πάντα τα ανωτέρω θέματα που είναι της δικής σας αρμοδιότητας θα τα λάβετε υπόψη σας, έτσι ώστε η «διάσπαση» της ασφαλιστικής εισφοράς προς το Ταμείο (εργοδότου και ασφαλισμένου) να ανταποκρίνεται στην ασφαλή κάλυψη των δαπανών για τις παροχές υγείας  σ ε  χ ρ ή μ α  που παραμένουν στο Ταμείο μας.

 

Τέλος, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε για την έκδοση οδηγιών προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου μας σύμφωνα με τις οποίες  σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  η κάλυψη τους, όπως μέχρι σήμερα γινόταν, γιατί – πέραν των πιο πάνω εκκρεμοτήτων που υπάρχουν και πρέπει να τακτοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – εκκρεμεί ενώπιον του  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  τ η ς  Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ της ένταξης του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου της Ο.Τ.Ο.Ε. (υπ’ αριθ. 511/2012).

 

Σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2012 έχει προθεσμία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) να αποφανθεί επί της αναλογιστικής μελέτης που έχει προσκομίσει για το Ταμείο μας η Ο.Τ.Ο.Ε. και ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει με διοικητικές ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του  τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν η  αρνητική απόφαση της Ε.Α.Α. για την δυνατότητα μας να λειτουργήσει το Ταμείο μας ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Ι.Δ. (Ταμείο Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002).

 

Η εσπευσμένη ένταξη του Ταμείου μας με  μ ο ν ο μ ε ρ ή  απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους κόλπους του (βλ. το έγγραφο του Α.Π. 47284/14-11-2012) δικαιώνει τον ισχυρισμό μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ύπαρξης άμεσου κ ι ν δ ύ ν ο υ  ανεπανόρθωτης  β λ ά β η ς  στα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου μας εξαιτίας της μονομερούς, βλαπτικής μεταβολής των όρων ασφάλισης και παροχών υγείας που ήδη έχει από 14/11/2012 συντελεστεί, ως άνω.

 

Παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε και εσείς ως Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην παραπάνω παράνομη και αντισυναδελφική πράξη και να ενημερώσετε τους ασφαλισμένους ότι από την πλευρά σας η εξυπηρέτηση σας συνεχίζεται όπως πριν για το Ταμείο στο οποίο εμείς τουλάχιστον έχουμε έννομο συμφέρον (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ).

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                                  Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο
shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;
tennis
Ανακ. Union 007/07-06-2024/Πρωτάθλημα Τέννις O.T.O.E. 2024
unnamed
Ανακ. E.Y.A.E./06-06-2024/Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Σ.Ε.Ε.