ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 125 / 16-03-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Το ως άνω τετελεσμένο γεγονός της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργών της (Λοβέρδος – Κουτρουμάνης) συμφώνα με το οποίο το Ταμείο Υγείας μας από 01/05/2012 εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των παροχών υγείας σε χρήμα, την άγρια περικοπή των παροχών σε είδος και τον περιορισμό δικαιωμάτων του ασφαλισμένου (ελεύθερη επιλογή ιατρού, μη συμμετοχή για ιατρικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κλπ) αποτελεί π ρ ό κ λ η σ η για τους Εργαζόμενους ειδικά αυτή την περίοδο.

Φοβούμεθα ότι αυτή η έ ν τ α ξ η συνοδεύεται και από υφαρπαγή των αποθεματικών του Ταμείου μας που θα ριχθούν στην «χοάνη» των ελλειμμάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αυτό είναι το ποσό των 500 εκ. € (όσο τα αποθεματικά του Ταμείου μας) που αφαιρέθηκαν από την επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. στην πρόσφατη αναθεώρηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 και αφορούσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης;

Ακολουθεί το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Σωματείου μας που στείλαμε προς τους Αρμόδιους της Κυβέρνησης για να ανασταλεί άμεσα η ένταξη του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το παραθέτουμε αυτούσιο γιατί αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε όλοι, ολόκληρο, αφού ίσως χρειαστεί να συντονίσουμε τα βήματα μας σε πιο πολύ δυναμικές αντιδράσεις σε συνεργασία και με τα άλλα σωματεία με ασφαλισμένους στο Ταμείο Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 12/03/2012

Α.Π.: 739

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: (α) κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

) κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κοιν.: (α) κ. Δημήτριο Βαρτζόπουλο, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(β) κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Οικονομικό Σύμβουλο Πρωθυπουργού

(γ) κ. Νικόλαο Νανόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank EFG

(δ) κ. Χρήστο Μπουρσανίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

(ε) κ. Σταύρο Κούκο, Πρόεδρο Ο.Τ.Ο.Ε.

Σχετ.: Το με Α.Π. 618/17-10-2011 υπόμνημα μας προς το Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ / ΤΑΥΤΕΚΩ τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ

Ιστορικό

Α. Ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως (σήμερα Alpha Bank), Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. αποτελεί το πρώην Ταμείο Υγείας ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ, όπως αυτό είχε συσταθεί με το Ν. 271/1976 (Φ.Ε.Κ. 48/1976, τ. Α’) και διευρυνθεί με τους ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους των Τραπεζών: Εργασίας, Πειραιώς, Επενδύσεων, Αττικής, Κρήτης, Επαγγελματικής Πίστεως, Υποθηκών σύμφωνα με το Π.Δ. 445/1979 (Φ.Ε.Κ. 135/1979, τ. Α’).

Στην πορεία και με συνεχόμενες προσχωρήσεις Τραπεζών στο τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ οι Τράπεζες που είχαν ασφαλισμένο το Προσωπικό και τους Συνταξιούχους τους σε αυτό έφτασαν συνολικά τις δέκα τέσσερις (14), ως ακολούθως: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Αττικής, Γενικής, Marfin Egnatia, Proton, Probank, Πανελλήνια, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Λαμίας και τ. Τράπεζες American Express, Εθνική Στεγαστική, Επενδύσεων.

Το Π.Δ. 418/1980 (Φ.Ε.Κ. 115/1980, τ. Α’) προβλέπει την λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου. Ρυθμίζει λεπτομερώς τα περί ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ν και π λ η ρ ω μ ώ ν του, μέσω των μετεχουσών στη σύνθεση του Τραπεζών (παρ. 3, 4, 5 και 6) και των λογαριασμών που αυτές τηρούν για το λόγο αυτό και αφορούν τα ασφαλισμένα μέλη εκάστης εξ αυτών, έτσι, ώστε κάθε μετέχουσα του Ταμείου Τράπεζα να διενεργεί τις εισπράξεις – πληρωμές του Ταμείου που αφορά το δ ι κ ό της Προσωπικό.

Το καθεστώς αυτό λειτουργεί έκτοτε και μέχρι σήμερα αδιαλείπτως, χωρίς κανένα πρόβλημα για το Ταμείο, τις μετέχουσες Τράπεζες και τα ασφαλισμένα μέλη τους.

Ενισχύθηκε δε με τον Ν. 3655/2008 σύμφωνα με τον οποίο το Ταμείο εντάχθηκε από 01/10/2008, ως αυτοτελής Τομέας στο νεοϊδρυθέν Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., γιατί ρητά προβλέφτηκε «η πλήρης λογιστική και οικονομική του αυτοτέλεια».

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και συγκεκριμένα με το άρθρο 38, παρ.4:

«Οι διατάξεις που ισχύουν για την τροποποίηση και συμπλήρωση των καταστατικών διατάξεων των Κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σ ε ι σ χ ύ και μ ε τ ά την ένταξη τους στους νέους φορείς στους οποίους λειτουργούν ως Τομείς (όπως εν προκειμένω το τ. ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ στο πλαίσιο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ή Λογαριασμοί».

Κατά συνέπεια ισχύουν οι καταστατικές ρυθμίσεις του Τομέα Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές και Άλλων Τραπεζών που καθιέρωσε το προαναφερθέν Π.Δ. 418/1980.

Β. Το νομικό καθεστώς αυτό επιχειρήθηκε να ανατραπεί με την δημοσιοποίηση (26/09/2011) του σχεδίου της Κυβέρνησης περί του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Π.Υ.) κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3863/10 (Α’, 115) το οποίο στο άρθρο 3 (υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι) καθόριζε τους Κλάδους Υγείας που αφορούσε, ως εξής:

1. Τον Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2. Τον Ο.Α.Ε.Ε.

3. Τον Ο.Γ.Α.

4. Τον Ο.Π.Α.Δ. και τον Τ.Υ.Δ.Κ. του Ο.Π.Α.Δ.

5. Τον Ε.Τ.Α.Α.

6. Τον Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (που αφορά το Ταμείο μας ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑ)

7. Τον Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Όλοι οι ως άνω Κλάδοι ή Τομείς Υγείας των Φ.Κ.Α. εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το Ν. 3918/2011 (Α’, 31).

Επί του σχεδίου αυτού το Σωματείο μας αντέδρασε άμεσα και αιτιολογημένα (βλ. το σχετικό ως άνω υπόμνημα μας με Α.Π. 618/17-10-2011 προς τον Υπουργό κ. Γ. Κουτρουμάνη), όπως και σύσσωμα η Ο.Τ.Ο.Ε. και τα υπόλοιπα Σωματεία των εργαζομένων στις θιγόμενες Τράπεζες του ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ.

Θεωρήσαμε ότι η Κυβέρνηση αντελήφθη την επιχειρούμενη ΑΔΙΚΙΑ και φρόντισε να αποκαταστήσει την δικαιοσύνη σε έναν Κλάδο Υγείας που δεν επιβάρυνε την δημοσιονομική λειτουργία του Κράτους. Έτσι ε ξ α ί ρ ε σ ε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το Ταμείο μας (όπως αυτά των Κλάδων Υγείας των Ε.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Φ. 90380/25916/3294 (Φ.Ε.Κ. 2456/3-11-2011, τεύχος 2ο) την οποία έχετε υπογράψει και εσείς π ρ ο σ ω π ι κ ά.

Το γεγονός αυτό γνωστοποιήσαμε και με δημόσια ανακοίνωση προς τα μέλη μας και παντραπεζικά (μέσω του site του Σωματείου μας, της κλαδικής εφημερίδας μας «Τραπεζικός Αγών» κλπ), αφού, μάλιστα ενισχύθηκε και με την από 12/01/2012 επιβεβαίωση του κ. Γ. Κουτρουμάνη προς τον Πρόεδρο της Ο.Τ.Ο.Ε. σ.δ. Σταύρο Κούκο σε τηλεφωνική τους επικοινωνία…

Αιφνιδιαστικά… πλήρης ανατροπή!

Με το Νόμο 4052/1-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 41, τεύχος 1ο) έρχεται αιφνιδίως η Κυβέρνηση στο Κεφάλαιο Δ’ («Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.») και στην παρ. 17, του άρθρου 13, εντάσσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το Ταμείο μας («Κλάδος Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.») και μάλιστα από 01/05/2012, μαζί με τον «Οίκο Ναύτου» (από 01/04/2012) και τον Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. (από 01/06/2012)!

Η απόφαση αυτή είναι π ρ ω τ ο φ α ν ή ς, ά δ ι κ η και π α ρ ά ν ο μ η, γιατί:

1. Ουδεμία σχέση έχει με τις επείγουσες διατάξεις που επικαλείται ο Ν. 4052/1-3-2012 για τη «μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», αφού το Ταμείο μας δεν επιχορηγείται ούτε με ένα (1) ευρώ από το Κράτος και δεν επιβαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό. Καλύπτει εξ ιδίων πόρων το σύνολο των παροχών του (καθηλωμένες επί σειρά ετών, στο ύψος του τιμολογίου του Δημοσίου) και το σύνολο των λειτουργικών των εξόδων.

2. Οι πόροι του αντλούνται α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά από τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (Τράπεζες) και ασφαλισμένων (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι), με μία μοναδική ε ξ α ί ρ ε σ η υπέρ του Δημοσίου σε όλο το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης του Κράτους, αφού οι εργοδότριες Τράπεζες μισθοδοτούν το σύνολο των υπαλλήλων του Ταμείου (περί τους 75) και το σύνολο των ελεγκτών ιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!!!

Ακόμα και για την μηχανογράφηση του Ταμείου μας δεν δαπανήθηκε ούτε ένα (1) ευρώ, γιατί έγινε από τους αποσπασμένους σε αυτό υπαλλήλους των Τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν και τον απαραίτητο εξοπλισμό…

3. Με τον ως άνω τρόπο λειτουργίας όπου οι εργοδότριες Τράπεζες καταβάλουν μόνο για ασφαλιστικές εισφορές περί τα 55 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ οι ασφαλισμένοι περί τα 27 εκ. ευρώ ετησίως το Ταμείο μας έχει α π ο θ ε μ α τ ι κ ό περί τα 500 εκ. ευρώ και ετήσιο π λ ε ό ν α σ μ α λειτουργίας περί τα 25 εκ. ευρώ!!!

4. Κατά συνέπεια εκείνο που σας καταλογίζουν οι περί τους 63.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Ταμείου μας είναι ότι η ένταξη του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι σ κ ό π ι μ η και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δηλαδή του νέου αχανούς φορέα, δήθεν «κοινωνικής ασφάλισης», κατά τα πρότυπα του προγενέστερου εγχειρήματος της προηγούμενης Κυβέρνησης που με το Ν. 3655/08 ενέταξε το Ταμείο μας στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με αποτέλεσμα την υπέρογκη αύξηση των λειτουργικών του εξόδων, αφού όταν λειτουργούσαμε μόνοι μας ως ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ αυτά για το έτος 2007 αντιστοιχούσαν σε 23.000 ευρώ ετησίως, ενώ μετά την συγχώνευση μας με τα λοιπά Ταμεία αυξήθηκαν αντιστοίχως υπέρμετρα και ανήλθαν στο ποσό των 1.650.000 ευρώ ετησίως!!!

(Πληρώσαμε και τα «κοινόχρηστα» των λοιπών ελλειμματικών Ταμείων…).

5. Η σκοπιμότητα αυτή σε βάρος των 63.000 ασφαλισμένων του Ταμείου μας αποδεικνύεται και από το γεγονός του ότι δεν δίνετε την δυνατότητα να αποφασίσει την ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του Κλάδου των ασφαλισμένων του (εν προκειμένω η Ο.Τ.Ο.Ε.), όπως ακριβώς καταχωρήσατε αυτό το δικαίωμα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) για τα επιμέρους επικουρικά Ταμεία που καλούνται να ενοποιηθούν. Αυτές οι αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (Γ.Σ.Ε.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε. κατά περίπτωση) μπορούν να αποφασίσουν την ε ξ α ί ρ ε σ η ένταξης των επικουρικών στο Ε.Τ.Ε.Α., παρά το γεγονός ότι όλα τα επιμέρους επικουρικά Ταμεία, στους κόλπους των Φ.Κ.Α., είναι ελλειμματικά!!! Είναι προκλητικό στον ί δ ι ο Ν ό μ ο 4052/2012, για το ίδιο θέμα (κοινωνική ασφάλιση στην οποία το Κράτος δεν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές) να νομοθετείτε δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς στο ίδιο δικαίωμα (εξαίρεσης) των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (που στην περίπτωση μας για το επικουρικό μας Ταμείο, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και το Ταμείο Υγείας, ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ είναι η ίδια, δηλαδή η Ο.Τ.Ο.Ε.)!!!

6. Είναι ξεκάθαρο – μετά ταύτα – ότι η αιτιολογία της βίαιης, αντιδεοντολογικής, αντιασφαλιστικής και επιζήμιας ένταξης του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι π α ρ α π λ α ν η τ ι κ ή και ψευδεπίγραφη, δήθεν «για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας» και για ένα επιπλέον λόγο.

Εξαιρείται από αυτή την «εθνική αποστολή σωτηρίας» τον Τομέα του Κλάδου Υγείας Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., αν και αυτός ο Τομέας προβλεπόταν να ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το αρχικό δημοσιοποιημένο σχέδιο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας»/26-9-2011 (βλ. άρθρο 3, παρ. Α), που θα ίσχυε στο πλαίσιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η σκοπιμότητα της ως άνω εξαίρεσης είναι προφανής, βαθιά αντιδημοκρατική και αναιρεί κάθε «εθνικό» επιχείρημα…

Αναιρεί μάλιστα έτι περαιτέρω τους σκοπούς του ίδιου Νόμου 4052/1-3-2012 που προβλέπει αυτή τη διαφορετική μεταχείριση για το ίδιο θέμα των δημοσιογράφων, αφού ο Νόμος αυτός που δημιουργήθηκε – όπως λέτε – για την «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – Ε.Τ.Χ.Σ. – της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος» κλπ, γιατί αυτοί ταυτίζονται με την ανάγκη συμμετοχής των Ασφαλιστικών Ταμείων στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) της 06/03/2012:

Το ως άνω ευνοημένο από την μη ένταξη του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ταμείο των δημοσιογράφων (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην εθνική προσπάθεια του P.S.I., σε αντίθεση με το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., στο οποίο ανήκει και το δικό μας Ταμείο Υγείας που αποφάσισε τη συμμετοχή του αναλαμβάνοντας και το σχετικό «κοινωνικό κόστος»!!!

Παρ’ όλα ταύτα εσείς αυτά τα «δύο μέτρα και τα δύο σταθμά» τα εντάσσετε στο πλαίσιο της διάσωσης της εθνικής οικονομίας!!!

7. Πέραν των πιο πάνω αντιδεοντολογικών, αντιδημοκρατικών και αντιασφαλιστικών μεθοδεύσεων το όλο εγχείρημα πιθανότατα πάσχει και νομικά, όχι μόνο για όσα ήδη αναπτύξαμε, αλλά και γιατί παραβιάζεται η λογιστική και ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α υ τ ο τ έ λ ε ι α του Ταμείου μας που προέβλεψε ο ιδρυτικός Νόμος του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 3655/08, στο οποίο είχε ενταχθεί. Ο ίδιος Νόμος έχει αφήσει ανέπαφο το Προεδρικό Διάταγμα 415/1980 που ρυθμίζει το Καταστατικό λειτουργίας του Ταμείου μας, άρα και το σύνολο των παροχών του…

Καταστρεπτικές οι συνέπειες της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Η ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν σηματοδοτεί μόνο την υφαρπαγή των αποθεματικών του, αλλά ταυτόχρονα «πετσοκόβει» σειρά παροχών, όπως ανάγλυφα δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί:

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής